EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ
І. В. Колмогорова, Н. А. Добрянська

Назад

УДК: 314.18:63:328.161.2(477)

І. В. Колмогорова, Н. А. Добрянська

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженю впливів економічних та політичних криз в Україні на формування економічної активності населення сільської місцевості Одеської області. Проаналізовано вплив стану постійного сільського населення та міграції населення сільської місцевості як первинних факторів на формування економічної активності цього населення. Проведено аналіз динаміки рівня економічної активності населення сільської місцевості, в тому числі в розрізі різних вікових груп, порівнюючи її зміни з політичним та економічним становищем у країні. Досліджено коливання рівня зайнятості та рівня безробіття населення сільської місцевості, а також розрахована модель динаміки цих показників. Досліджено групування рівня економічної активності населення сільської місцевості за освітнім рівнем та виявлено більш незахищені групи населення від впливів наслідків економічних та політичних кризових явищ. Запропоновано заходи з подолання економічних та політичних криз у країні, що призведе до підвищення рівня економічної активності населення сільської місцевості.

I. Kolmoghorova, N. Dobrianska

FORMING OF ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL POPULATION DURING ECONOMIC AND POLITICAL CRISIS IN UKRAINE

Summary

The article investigates the influence of economic and political crises in Ukraine at the forming of economic activity of rural population in Odessa region. It is analyzed the influence of the resident rural population and the migration of the rural population as initial factors for forming of economic activity that population. It is analyzed the dynamics of the economic activity rural population rate including different age groups, compare its modification with economic and political crises in a country. It is investigated the fluctuation of employment rate and unemployment rate of rural population and it's designed model of the dynamics its figure too. It is investigated the grouping of the economic activity rural population rate for level of education and it's determined more unprotected groups of population from the influence consequence of economic and political crises too. The measures to overcoming economic and political crises in country is proposed and they will lead to increase of the economic activity rural population rate.

№ 10 2015, стор. 21 - 25

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

І. В. Колмогорова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

I. Kolmoghorova

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of the Chair of Management and Marketing, Odessa State Agrarian University


Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

N. Dobrianska

Doctor of Economic Sciences, professor of the Chair of Economic Theory and Economy of Enterprise, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Колмогорова І. В., Добрянська Н. А. Формування економічної активності населення сільської місцевості під час кризових явищ в Україні . Економіка та держава. 2015. № 10. С. 21–25.

Kolmoghorova, I. and Dobrianska, N. (2015), “Forming of economic activity of rural population during economic and political crisis in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.