EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИКАТОРИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. Е. Дєєва

Назад

УДК: 338.24:336.76

Н. Е. Дєєва

ІНДИКАТОРИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти взаємного впливу корпоративного управління і фінансових ринків. Об'єктом дослідження є індикатори і механізми, які віддзеркалюють процеси розвитку корпоративного управління і фінансових ринків. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: порівняльний аналіз, системний підхід. Метою статті є систематизація індикаторів розвитку фінансових ринків і корпоративного управління, визначення причинно-наслідкових зв'язків між ними, а також обгрунтування відповідних механізмів взаємного стимулювання. Обгрунтовано та впорядковано індикатори взаємного стимулювання розвитку корпоративного управління і фондового ринку: виділено макроіндикатори фондового, банківського, страхового ринку, мікроіндикатори стану корпоративного управління у реальному і фінансовому секторах економіки з визначенням відповідних механізмів змін. Макроіндикатори (показники ділової активності фондового ринку, капіталізації фінансового ринку) відображають якість корпоративного управління. Мікроіндикатори (показники якості корпоративного управління) визначають рівень інвестиційної привабливості цінних паперів корпорацій і впливають на показники ділової активності фондового ринку, капіталізацію фінансового ринку.

N. Deyeva

INDICATORS OF INTERCOMMUNICATION OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT AND CORPORATE MANAGEMENT

Summary

The of article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of cross — coupling of corporate management and financial markets. An of research object are indicators and mechanisms which reflect the processes of development of corporate management and financial markets. In of the process of preparation of the article the modern methods of realization of scientific researchers are used: comparative analysis, approach of the systems. The of purpose of the article is systematization of indicators of development of financial markets and corporate management, determination of causal and consequence connections between them, and also ground of corresponding mechanisms of mutual stimulation. Reasonably of and the indicators of mutual stimulation of development of corporate management and fund market are well — organized: the macroindicators of fund, bank, insurance market are distinguished, microindicators of the state of corporate management in the real and financial sectors of economy with determination of corresponding mechanisms of changes. Macroindicators (indexes of business activity of fund market, capitalization of financial market) of represent quality of corporate management. Мicroindicators (indexes of quality of corporate management) of determine the level of investment attractiveness of securities of corporations and influence on the indexes of business activity of fund market, capitalization of financial market.

№ 10 2015, стор. 11 - 14

Кількість переглядів: 843

Відомості про авторів

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Deyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Дєєва Н. Е. Індикатори взаємозв'язку розвитку фінансового ринку і корпоративного управління. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 11–14.

Deyeva, N. (2015), “Indicators of intercommunication of financial market development and corporate management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.