EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ
В. О. Семенюк

Назад

УДК: 658.141

В. О. Семенюк

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена пошуку теоретичної моделі, яка відображає особливості організації фінансів корпорації та враховує її основні структурні характеристики. Основними структурними характеристиками корпорації виступають: структура власності, структура капіталу, структура корпоративного управління та контролю. Інтеграція структурних характеристик корпорації в єдину систему та виявлення взаємозв'язків між ними дає можливість корпорації в процесі прийняття фінансових рішень швидше адаптуватись до змін внутрішнього і зовнішнього середовища, здійснити трансформацію окремих елементів цієї системи з метою досягнення цілей та завдань, визначених фінансовою стратегією.
Формування єдиної системи, що враховує особливості організації фінансової діяльності та взаємодію структурних компонентів, які її детермінують, стає можливим у межах застосування концепції фінансової архітектури корпорації, запропонованої С. Маєрсом. Дана концепція є інтегрованим підходом до оцінки ефективності фінансової діяльності корпорації, який дозволяє враховувати взаємозв'язки та взаємозалежності між основними компонентами фінансової архітектури, визначати характер і напрям їх впливу на показники ефективності функціонування корпорації.

V. Semenyuk

FINANCIAL ARCHITECTURE AS A MECHANISM OF PROVIDING EFFECTIVENESS CORPORATION'S FINANCIAL ACTIVITY

Summary

The article is devoted to the theoretical model that reflects the particular organization of corporations financial activity and considers its basic structural characteristics. The main structural characteristics of the corporation are: ownership structure, capital structure, corporate governance structure and control. Integrating structural characteristics of the corporation into a single system and identify relationships between them enables corporations in making financial decisions quickly adapt to changing internal and external environment, to carry out the transformation of the individual elements of the system to achieve the goals and objectives defined financial strategy.
Forming a unified system that takes into account the financial activities of the organization and interaction of structural components that it is possible to determine within the concept of corporate financial architecture proposed S. Myers. This concept is an integrated approach to evaluating the effectiveness of corporations financial activity, which takes into account the relationships and interdependencies between the major components of the financial architecture, determine the nature and direction of their impact on the performance efficiency of the corporation.

№ 9 2015, стор. 125 - 128

Кількість переглядів: 1160

Відомості про авторів

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Семенюк В. О. Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорації. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 125–128.

Semenyuk, V. (2015), “Financial architecture as a mechanism of providing effectiveness corporation's financial activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 125–128.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.