EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СПАДЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СПАДЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Анотація

У зв'язку з різким падінням доходів, населення все частіше починає замислюватися над можливістю подорожувати саме Україною. Окрім моря, багатьох приваблює подорож до Закарпаття. Туристам зазвичай хочеться проїхати якомога далі в гори, але фізично такої можливості поки що не існує. Жителям інших регіонів України, безумовно, було б цікаво почути не лише легенди, а й про звичаї та сучасний побут місцевості. У високорозвинених країнах туризм є однією із галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому туристи можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Україна зіштовхнулася з проблемою суттєвого зниження обсягів туристичних потоків, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення, зниження обсягів пасажирських перевезень.
Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності розвитку залізничного туризму в Україні, відновлення вузькоколійних залізниць та історичних пам'яток. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками.
Автором запропоновано напрями розвитку залізничного туризму в Україні та управління туристичними потоками, який відрізняється від існуючого розширенням сфери послуг туристам на території України. Запропоновано розвиток залізничного внутрішнього туризму. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: підвищення іміджу українських залізниць, зростання обсягів пасажирських перевезень, збереження об'єктів національної наукової і культурно-історичної спадщини, які одночасно використовуються як об'єкти туристичного показу, формування біля цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі. Вона виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо необхідності розвитку залізничного туризму. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямами управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму. Серед соціальних переваг залізничного туризму — паралельно із відбудовою залізниць відновлення історичних пам'яток, розбудова інфраструктури, збереження робочих місць, забезпечення населення доступним та цікавим видом відпочинку.

L. Martsenyuk

PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE CONTEXT RAILWAY PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS OF UKRAINE

Summary

Due to the sharp drop in incomes of the population are increasingly starting to think about the possibility of traveling is on the territory of Ukraine. Besides the sea, it attracts many travelers the Transcarpathian region. Tourists generally want to drive as far as possible in the mountains, but physically this possibility yet. Residents of other regions of Ukraine, of course, it would be interesting to hear not only a legend, but also to see modern life. In highly developed countries, tourism is one of the branches, through which the budget is supplied much of the money.
In particular, recently very popular railway tourism, whereby tourists can comfortably and within their financial opportunities to travel the world. Ukraine faced the problem of a significant reduction in the volume of tourist flows, aging capital stock, lack of investment in their renewal, reduction in passenger traffic. The purpose of this article is to justify the development of railway tourism in Ukraine, restoration of narrow-gauge railways and historical monuments.
Theoretical and methodological basis of research make systematic analysis of the problems of ensuring the competitiveness of the tourism industry in the area of passenger rail, theoretical principles of economic science in the field of railway tourism and management of tourist flows. The author offers directions of development of railway tourism in Ukraine and the management of tourist flows, which differs from the current expansion of services to tourists in Ukraine. Proposed development of railway tourism. As a result of the objectives to be achieved the following results: improving the image of Ukrainian railways, the growth in passenger traffic, preservation of objects of national scientific and cultural heritage, which are simultaneously used as a tourist show, the formation of these objects near the tourist infrastructure.
The author shows the theoretical generalization and new solution of scientific problems. It is manifested in the development of theoretical and methodological approaches to the need to develop railway tourism. Rational use of measures proposed by the author directions management of tourist flows will significantly increase the country's revenues from tourism. Among the social benefits of rail tourism — in parallel with the restoration of railway restoration of historical monuments, infrastructure development, preservation of jobs, provision of affordable and interesting pastime.

№ 9 2015, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджмену, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту національних інтересів України. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 28–32.

Martsenyuk, L. (2015), “Preservation of historical heritage in the context railway protection of national interests of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.