EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
К. Г. Бриль

Назад

УДК: 338.48(477)

К. Г. Бриль

ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Однією з проблем туристичного бізнесу є недостатнє врахування потенціалу екологічних видів туризму.
Зростання ринку туристичної галузі можливе за рахунок чотирьох основних напрямів: збільшення кількості зарубіжних туристів, зростання кількості внутрішніх туристів, переорієнтація виїзного туристопотоку на внутрішній ринок та збільшення тривалості перебування туристів у подорожі територією України. В сучасних умовах, коли унаслідок стрімких інфляційних процесів швидко знижується платоспроможний попит на закордонні тури, необхідно шукати ті види туризму, ресурси для яких розташовані на більшості території країни. Це, на нашу думку, є стратегічним напрямом, здатним забезпечити розвиток туризму.
Важливим завданням у діяльності вітчизняних туристичних підприємств повинне бути забезпечення унікальності та впізнаваності їх продукту. Ми також пропонуємо, по можливості, поєднувати обов'язки малих туристичних підприємств сільського, зеленого та агротуризму по безпосередньому обслуговуванню туристів з обов'язками туроператорів та турагентів.
Однією з важливих проблем розвитку туризму в Україні є узгодження обсягів припустимого екологічного навантаження на рекреаційні території з їх відновлювальною здатністю. Необхідно узгодження вимог щодо економічної доцільності та екологічної безпеки. Ми вважаємо, що в північноукраїнських регіонах, наприклад, має сенс створювати туристичні центри, "розпорошені" по території. Вони мають орієнтуватися на більшу кількість малих туристичних підприємств, розташованих біля рекреаційних об'єктів.
Будь-який туристичний проект повинен плануватися так, щоб зберігати і навіть, якщо це можливо, покращувати стан навколишнього середовища. Це розуміння буде також мати інформаційне та світоглядно-виховне значення, оскільки туристи будуть знайомитися з принципами і практикою таких нових напрямів, як екоетика та екоестетика, а також глибше розуміти та цінувати природу рідної країни і світу в цілому.
У цілому, екологічний туризм має величезний потенціал, котрий, за умови розумного його використання, дозволить отримувати значний ефект.

K. Bryl

ECOLOGICALLY ORIENTED KINDS OF TOURISM AS THE STRATEGIC DIRECTION OF THE BRANCH'S DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONDITIONS

Summary

One of the problems of tourist industry is the insufficient use of the ecological tourism's potential.
The increase of the touristic market can be provided by four main ways: rising the quantity of the foreign tourists, rising the quantity of the domestic tourists, turning the stream of out-going tourists to Ukrainian market and lengthening the time of travels in Ukraine. In contemporary situation when as the result of the inflation processes the demand for the foreign tours is rapidly decreasing, it is necessary to find the kinds of tourism that can make use of the resources present on the most part of Ukraine's territory. This is the strategic way of developing tourism.
Ukrainian touristic enterprises should aim at providing the uniqueness and recognizability of their product. We also suggest, where it is possible, for the rural, green and agro touristic enterprises to combine the functions of both providers of the immediate services and touristic operators and agents.
One of the important problems of Ukrainian tourism development is the providing correlation between the maximal possible ecological strain on the recreational territories and the ecosystem's ability of self-perpetuation. It demands the theoretical foundation of demands of economic gain and ecologic sustainability. We consider that, for example, in North Ukrainian regions it is advisable to create touristic centers "dispersed" through the territory. They should be connected to the larger number of small touristic enterprises, situated near the recreational objects.
Any touristic project must be planned to sustain, and, if possible, better the environment. The understanding of this would also have informational and educational value, as the tourists would become acquainted with the principles and practice of such new trends as eco-ethics and eco-esthetics. It leads to the better understanding and appreciation of nature of the country and of the world.
That is why ecological tourism has a great potential that, on condition of its adequate use, would allow achieving considerable effect.

№ 9 2015, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 802

Відомості про авторів

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівській національний технологічний університет, м. Чернігів

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Бриль К. Г. Екологічно-орієнтовані види туризму як стратегічний напрям розвитку галузі в сучасних умовах. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 23–27.

Bryl, K. (2015), “Ecologically oriented kinds of tourism as the strategic direction of the branch's development in contemporary conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.