EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ПРАЦІ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
О. Є. Патлатой

Назад

УДК: 330.341.2:338.2

О. Є. Патлатой

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ПРАЦІ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті досліджено економічну форма руху наукової праці, відповідні їй організаційні форми здійснення дослідницької діяльності та інституціональні форми її державної підтримки, релевантні кожному конкретному етапові науково-інноваційного циклу. Виокремлено три ключових напрями державної підтримки наукової праці: фінансування створення чистих суспільних благ, сприяння виробництву змішано суспільних благ, заохочення впровадження результатів НТП в процес виробництва приватних благ. Класифіковано інструменти прямої і непрямої державної підтримки науково-інноваційної діяльності відповідно до ступеня творчого та всезагального характеру наукової праці. Виявлено, що для світової практики характерне домінування непрямих (переважно податкових) методів державної підтримки наукової праці на технічному та виробничому етапах наукового циклу та поступове посилення значущості прямих (кредитних і інвестиційних важелів) на стадіях комерційних НДДКР з високим рівнем невизначеності. Підкреслена роль держави як венчурного інвестора та відзначено доцільність застосування такого підходу в контексті розвитку НІС України.

O. Patlatoy

INSTITUTIONAL FORMS OF GOVERNMENT SUPPORT FOR SCIENTIFIC WORK WITH IN NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Summary

The article investigates the economic form of scientific work move, the related organizational forms of realization of research activities and the institutional forms of their government-back support, relevant for each stage of scientific and innovation cycle. Three key ways of government support for the scientific work: funding the creation of pure public goods, promotion of production of mixed public goods, encouraging of implementation of STP results into the process of private goods production, are distinguished. The instruments of direct and indirect government support for research and innovation activities consistent with the degree of creative and universal character of scientific work are classified. The author found out, that domination of indirect (mainly tax) incentives at the technical and production stages of innovation cycle with gradual strengthening of significance of direct (credit and investment) instruments of government support for commercial R & D with high level of uncertainty is typical for the world practice. The role of state as a venture investor is emphasized and the practicability of application of such approach in the context of NIS-Ukraine development is marked.

№ 8 2015, стор. 126 - 130

Кількість переглядів: 803

Відомості про авторів

О. Є. Патлатой

викладач кафедри загальної економічної теорії, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

O. Patlatoy

lecturer of General economic theory department, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Патлатой О. Є. Інституціональні форми державної підтримки наукової праці в рамках національної інноваційної системи. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 126–130.

Patlatoy, O. (2015), “Institutional forms of government support for scientific work with in national innovation system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 126–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.