EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: СУТНІСТЬ І ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
О. М. Руденко

Назад

УДК: 331.1

О. М. Руденко

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: СУТНІСТЬ І ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анотація

Метою статті є дослідження поняття "трансформація соціально-трудових відносин" та виокремлення основних аспектів.
У результаті дослідження було виокремлено відмінності між поняттями "розвиток", "зміна", "перехід", "модернізація" та "трансформація", що дозволить використовувати їх відповідно до змістовного навантаження та правильно характеризувати ті чи інші перетворення. Дано авторське визначення поняття "трансформація соціально-трудових відносин" та виокремлено основні аспекти з метою адаптації різних складових соціально-трудових відносин до сучасних викликів цивілізаційного поступу. Теоретичне осмислення цих проблем безпосередньо впливає на практичну реалізацію, а отже, на якість сучасного життя і майбутнє суспільства.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є критерії оцінки етапу перетворень СТВ, фактори, що сприяють та перешкоджають формуванню нової моделі СТВ та розроблення механізмів адаптації сучасної системи СТВ до нових умов.

O. Rudenko

TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS: ESSENCE AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS

Summary

The purpose of article is research of the concept "transformation of the social and labor relations" and allocation of the main aspects.
As a result of research, distinctions between the concepts "development", "change", "transition", "modernization" and "transformation" are marked out. That will help us to use them according to semantic loading and characterize these or those transformations correctly. Author's definition of the concept "transformation of the social and labor relations" is given and the main aspects for the purpose of adaptation of various components of the social and labor relations in modern calls of civilization development are allocated. The theoretical judgment of these problems directly influences practical realization, and consequently, quality of modern life and the future of society.
Prospects for further researches in this direction are criteria of estimation of the stage of SLR transformations, factors promoting and interfering formation of the new model of SLR and development mechanisms of adaptation modern system of SLR to new conditions.

№ 8 2015, стор. 112 - 115

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

О. М. Руденко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Rudenko

graduate student, National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики . Економіка та держава. 2015. № 8. С. 112–115.

Rudenko, O. (2015), “Transformation of social and labor relations: essence and substantial characteristics”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 112–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.