EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
А. В. Хомутенко

Назад

УДК: 336.114

А. В. Хомутенко

ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Анотація

Стаття присвячена науковому дослідженню передумов зародження та еволюції розвитку науки про державні фінанси. Автором використано історичний метод дослідження з метою здійснення системного грунтовного аналізу внеску вчених у розвиток науки про державні фінанси. Проаналізовано наукові погляди окремих учених на фінанси як економічне явище та їх особисте бачення призначення держави при здійсненні управління ним. Обгрунтовано важливість наукових досліджень у галузі корпоративних та особистих фінансів для розвитку науки про державні фінанси. Визначено історичні віхи розвитку науки про фінанси взагалі та про державні фінанси зокрема. Згруповано теоретичні погляди вчених на фінанси як самостійну галузь знань, які представляють собою певну стадіальність історичного розвитку науки про фінанси.

А. Khomutenko

THEORETICAL ORIGINS OF THE SCIENCE ABOUT PUBLIC FINANCES

Summary

The article is devoted to scientific research of prerequisites origin and evolution of the science of public finances. The author uses the historical method of investigation for implementation the systematic fundamental analysis the contribution of scientists to the development of the science of public finances. The scientific views of individual scientists on a finance as an economic phenomenon and their personal vision on destination of the state during the implementation of management of them were analyzed. The importance of research in the field of corporate and personal finance for the development of the science of public finances was proved. The historical milestones of the science of finance in general and on public finances in particular were defined. The theoretical views of scientists on Finance as an independent branch of knowledge were grouped. They represent a stage historical development of the science of finance.

№ 8 2015, стор. 100 - 103

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 100–103.

Khomutenko, А. (2015), “Theoretical origins of the science about public finances”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 100–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.