EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. В. Собкевич

Назад

УДК: 330.43: 330.341.1 (477)

О. В. Собкевич

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті з використанням загального алгоритму діагностики та регулювання економічної безпеки виявлено і систематизовано індикатори інноваційної безпеки у промисловості України. На основі формування множини індикаторів та визначення їх порогових значень здійснено розрахунок інтегрального індикатора інноваційної безпеки у промисловості України, оцінено його динаміку та інтерпретовано значення складників індикатора. Результати розрахунків дали змогу проілюструвати кількісний вимір загроз інноваційній безпеці у промисловості, засвідчуючи фактичну втрату науковою та інноваційною сферами в Україні функцій впливу на соціально-економічний розвиток держави. Зазначено, що на основі результатів оцінки рівня інноваційної безпеки у промисловості України повинні визначатися напрями подолання загроз, що передбачає розроблення дієвих системних заходів інноваційної політики у промисловості, спрямованих на посилення інноваційного розвитку країни і забезпечення економічної безпеки держави.

O. Sobkevych

ECONOMIC AND MATHEMATICAL TOOLS FOR INTEGRATION ASSESSMENT OF THE LEVEL INNOVATION SECURITY IN INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article by applying a general algorithm for diagnosis and regulation of economic security indicators of innovation security industry in Ukraine identified and systematized. On the basis formation of the set indicators and determining their threshold value integral indicator of innovation security in industry of Ukraine calculated, estimated its dynamics and interpreted mentioned components of the indicator. The calculation results helped to illustrate quantitative innovative security threats in the industry, demonstrating the insufficiency of research and innovation functions in Ukraine impact on socio-economic development of the state. Defined that on the basis of assessment of innovation security industry level should be determined direction to overcome the threats involved the development of effective innovation policy measures system in the industry to strengthen innovation development and the economic security of the state.

№ 8 2015, стор. 94 - 99

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

О. В. Собкевич

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу безпеки реального сектору економіки, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

O. Sobkevych

real sector of the economy security department, Head of department, PhD in Economics, Senior Research Fellow, National institute for strategic studies

Як цитувати статтю

Собкевич О. В. Економіко-математичний інструментарій інтегральної оцінки рівня інноваційної безпеки у промисловості України. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 94–99.

Sobkevych, O. (2015), “Economic and mathematical tools for integration assessment of the level innovation security in industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 94–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.