EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ
Н. В. Москаль

Назад

УДК: 657.6:65.016.8

Н. В. Москаль

ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ

Анотація

У науковій статті проаналізовано і узагальнено інформацію про етапи санаційного аудиту, що висвітлена у наукових джерелах, та запропоновано удосконалення цих етапів через їх деталізацію та узгодження з вимогами до порядку здійснення аудиту. Метою санаційного аудиту є формування незалежного судження аудитора про наявність чи відсутність санаційної спроможності суб'єкта господарювання, дієвість і очікувану ефективність запланованих санаційних заходів. Дослідження окремих етапів санаційного аудиту та порядку його проведення здійснюється для забезпечення розвитку його теоретичного обгрунтування та удосконалення організаційно-методичного забезпечення такого аудиту. На нашу думку, доцільно виділити вісім основних етапів санаційного аудиту: 1) ознайомлення з підприємством, його економічними характеристиками, фінансовим станом та санаційною концепцією; 2) визначення та узгодження умов надання аудиторських послуг; 3) експрес-оцінка достовірності бухгалтерського обліку та надійності системи внутрішнього контролю; 4) аналіз фінансово-господарської діяльності, причин та характеру кризового стану; 5) розробка плану та програми санаційного аудиту; 6) оцінка санаційної спроможності; 7) оцінка достовірності та ефективності плану санації; 8) узагальнення результатів аудиту, формування та подання звіту.

N. Moskal

STAGES AND PROCEDURES OF THE AUDIT OF SANATION

Summary

The scientific article contains analysis and synthesis of information about the stages of audit of sanation, which displayed in scientific sources, and suggested improving these stages by using of their detailed description and coordination with requirements for audit procedure. The purpose of the audit of sanation is to form an independent auditor's judgment about the presence or absence the ability for sanation of the entity, and about the practicability and expected efficiency of the planned sanation measures. The studies of individual stages of audit of sanation and the procedure of its holding carried out for the development of its theoretical reasoning and improvement of organizational and methodological support of this audit. In our opinion, it is appropriate to allocate the eight main stages of audit of sanation: 1) familiarization with the enterprise, its economic performance, financial condition and concept of sanation; 2) determination and harmonization the conditions for audit services; 3) rapid assessment of the reliability of the accounting and internal control system reliability; 4) analysis of financial and economic activity, causes and nature of crisis; 5) creation of plan and program of audit of sanation; 6) evaluation of ability for sanation; 7) evaluation of the reliability and effectiveness of the plan of sanation; 8) generalization the results of the audit, and reporting.

№ 8 2015, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 1680

Відомості про авторів

Н. В. Москаль

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

N. Moskal

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Lviv National Ivan Franko University

Як цитувати статтю

Москаль Н. В. Етапи та порядок проведення санаційного аудиту. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 90–93.

Moskal, N. (2015), “Stages and procedures of the audit of sanation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.