EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛЮВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова

Назад

УДК: 331.56

Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛЮВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Сучасний ринок праці України характеризується збереженням високої частки низькопродуктивних робочих місць та значних обсягів вимушеної неповної зайнятості, поширенням безробіття та зростанням його тривалості, обмеженою пропозицією високопродуктивних робочих місць та низькими темпами росту заробітної плати, що у підсумку сприяє розширенню контингенту осіб, які формують додаткове навантаження на ринок праці через потребу працевлаштування. За таких умов регіональні центри зайнятості потребують перегляду існуючих підходів щодо сприяння працевлаштуванню безробітних та розробки принципово нових стратегій, спрямованих на запобігання довготривалого безробіття. У цьому контексті все більшої актуальності набуває необхідність вивчення світового досвіду в цій сфері та розробки національної методики профілювання безробітних за групами ризику.
Під профілюванням безробітних у статті розуміється поділ безробітного населення на окремі категорії залежно від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття. При визначенні ризику довготривалого безробіття заропоновано враховувати індивідуальні характеристики безробітних, які відображають їхній потенціал, професійні задатки, досвід та трудову мотивацію. На думку авторів статті, такий підхід у роботі державної служби зайнятості дозволить вже на початкових етапах швидко виявляти категорії безробітних з високою потенційною тривалістю незайнятості та залучити їх до спеціальних активних програм сприяння зайнятості.
Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу засвідчило, що система профілювання високо розвинена та використовується ще на перших стадіях роботи з безробітними у Німеччині, Данії, Ірландії, Нідерландах, Швеції, США, Словенії. Серед найбільш успішних сучасних технолгій профілювання частіше використовуються: профілювання з залученням соціальних працівників та статистичне профілювання.
У статті запропоновано рекомендації щодо визначення методів і форм роботи з незайнятими, які мають різні можливості працевлаштування, та заходи щодо удосконалення технологій роботи Державної служби зайнятості України з різними категоріями зареєстрованих безробітних.

L. Ilich, N. Yakymova

MODERN TECHNOLOGIES OF PROFILING THE UNEMPLOYED AND OPPORTUNITIES OF THEIR APPLICATION IN UKRAINE

Summary

A modern labor market in Ukraine is characterized by a high proportion of low-productive jobs and a significant amount of involuntary part-time employment, rising unemployment and an increase in its duration, a restricted supply of high-performance jobs and slow wage growth, what eventually results in an expansion of a contingent of people, who create an additional burden on a labor market because of their employment needs. Under these conditions, regional employment centers require a revision of existing approaches for promoting employability of the unemployed and development of innovative strategies aimed at preventing long-term unemployment. More compelling character receives the need to study international experience in this field and development of the national methodology for profiling the unemployed according to groups of risk.
Under the profiling of the unemployed authors understand a division of the unemployed into separate categories depending on the risk of their long-term unemployment state. In determining the risk of long-term unemployment authors propose to take into account the individual characteristics of the unemployed that reflect their potential, professional abilities, experience and career motivation. According to the authors, this approach in the operation of public employment services agencies will allow at the initial stages quickly identify categories of the unemployed with high probability of the long-term unemployment and make them to active participate in special programs to promote employment.
Investigation of the best experience of the developed countries showed that the system of profiling is highly developed and is used even at the early stages of the work with the unemployed in Germany, Denmark, Ireland, the Netherlands, Sweden, USA, Slovenia. Among the most successful approaches being used in the profiling are: the profiling with the assistance of social workers and the statistical profiling.
In the article authors propose recommendations for determining methods and forms of work with the unemployed that have different employment opportunities, and measures to improve technologies of the State employment service of Ukraine with the different categories of the registered unemployed.

№ 8 2015, стор. 82 - 86

Кількість переглядів: 824

Відомості про авторів

Л. М. Ільїч

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

L. Ilich

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv


Н. С. Якимова

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

N. Yakymova

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Ільїч Л. М., Якимова Н. С. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 82–86.

Ilich, L. and Yakymova, N. (2015), “Modern technologies of profiling the unemployed and opportunities of their application in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.