EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В ІЄРАРХІЇ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
К. В. Ор'єва

Назад

УДК: 005.21:65.0

К. В. Ор'єва

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В ІЄРАРХІЇ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Класифіковано цілі діяльності на основі часового критерію значущості для організації: всі цілі розділено на умовно-постійні та умовно-змінні. До умовно-постійних цілей віднесено сукупність цілей, які визначають сенс існування організації. До умовно-змінних цілей віднесено сукупність цілей, виконання яких сприяє досягненню більш значущих умовно-постійних цілей.
Охарактеризовано зв'язуючу функцію системи стратегічного управління організацією як "містка" між умовно-постійними та умовно-змінними цілями. Описано сутність двоїстої постійно-змінної природи стратегічних цілей. Охарактеризовано функцію стратегічних цілей щодо забезпечення загальноорганізаційного цілепокладання.
Викладено авторське бачення ієрархії цілей організації, чия взаємопов'язаність визначає регламентуючу і контролюючу роль цілей більш високого рівня ієрархії по відношенню до цілей нижчого рівня.
Розглянуто існуючу систему умовно-постійних цілей одного з підприємств трубної підгалузі металургії України.

K. Orieva

FEATURES OF STRATEGIC AIMS AND THEIR PLACE IN HIERARCHY OF ENTERPRISE AIMS

Summary

The aims of activity on the basis of sentinel criterion of meaningfulness for organization are classified: all aims are divided into conditionally-permanent and conditionally-variable. To the conditionally-permanent aims the aggregate of aims that determine sense of organization existence is attributed. To the conditionally-variable aims the aggregate of aims implementation of that assists the achievement of more meaningful conditionally-permanent aims is attributed.
The relating function of the system of strategic organization management is characterized as a "bridge" between conditionally-permanent and conditionally-variable aims. The essence of ambivalent constantly-variable nature of strategic aims is described. The function of strategic aims in relation to providing of organization-wide aim setting is characterized.
Authorial vision of hierarchy of organization aims is expounded, whose interconnection determines the regulating and supervisory role of higher hierarchy level aims in relation to the lower level aims.
The existent system of conditionally-permanent aims of one of pipe subindustry enterprises of Ukraine metallurgy is considered.

№ 8 2015, стор. 79 - 81

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

К. В. Ор'єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

K. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Ор'єва К. В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 79–81.

Orieva, K. (2015), “Features of strategic aims and their place in hierarchy of enterprise aims”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 79–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.