EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
Н. Л. Новікова

Назад

УДК: 338.242.4

Н. Л. Новікова

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

Економічні інтереси в умовах ринкового середовища, головним чином зреалізовуються в інституційному механізмі розвитку підприємницької діяльності, яка детермінує бажання й концентрує можливості задоволення різнорідних потреб. Підприємництво як складне інституційне утворення, структурує і дає економічну оцінку інтересам, тому його слід вважати фундаментом добробуту суспільства, держави й галузі. Відомо, що підприємництво — це самостійна, ініціативна господарська на свій страх і ризик діяльність, метою якої є задоволення потеб, опосередковане вартісно. Тому тут потрібен відповідний інституційний механізм упорядкування економічних інтересів з елементами як ринкового, так і державного регулювання.
Державне регулювання економічних інтересів суб'єктів господарювання в аграрній сфері цілеспрямовано діє на відповідні галузевій приналежності. Система державного регулювання економічних інтересів суб'єктів господарювання є надзвичайно складним, всеохоплюючим організаційно-економічним утворенням, яка за своєю сутністю і логікою функціонування, покликана забезпечити відповідну конструкцію сталого розвитку аграрної сфери. Таким чином, можна концептувати думку про те, що в межах заданої системи реалізується фактично парадигма сталості, шляхом практичної інституціоналізації специфічних державно-регуляторних заходів.
Також реалізація економічних інтересів суб'єктів господарювання залежить від рівня функціональності механізму підприємницької діяльності. Сьогодні конче необхідно завершити реальну імплементацію законів ринку і таким чином сформувати умови взаємовигідної реалізації економічних інтересів, включаючи розбудову відповідного інституційного механізму реалізації державної регуляторної політики у практичній площині її здійснення.

N. Novikova

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF REALIZATION ECONOMIC INTERESTS

Summary

Economic interests in a market environment, mainly implemented in the institutional mechanism for the development of entrepreneurship, which determines the desire and concentrates the satisfaction of diverse needs. Entrepreneurship as a complex institutional education, which structures and gives an economic evaluation of interests. So it should be considered a Foundation of the welfare of the society, the state and the industry. It is known that entrepreneurship is an independent, enterprising business on your own risk activity, which aims to meet the need for indirect cost. Therefore, there is need for an appropriate institutional mechanism to streamline economic interests with elements of both market and state regulation. State regulation of economic interests of economic entities in the agricultural sector acts purposefully to the relevant industry sector. The system of state regulation of economic interests of subjects of managing is extremely complex, comprehensive business education, which by its nature and logic operation, is designed to provide a suitable design for sustainable development of the agrarian sector. Thus, it is possible conceptually the view that within a given system actually implemented the paradigm of permanence, through the practical institutionalization of specific state regulatory activities.
Also the realization of economic interests of economic entities depends on the level of functionality of the mechanism of entrepreneurial activity. Today it is imperative to complete the actual implementation of the laws of the market and thus create conditions for mutually advantageous realization of the economic interests, including the development of appropriate institutional mechanism for the implementation of state regulatory policy in a practical implementation.

№ 8 2015, стор. 76 - 78

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 76–78.

Novikova, N. (2015), “Formation of the institutional mechanism of realization economic interests”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 76–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.