EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
К. В. Клименко

Назад

УДК: 336.76

К. В. Клименко

РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті проведено ретроспективний аналіз тенденцій та закономірностей розвитку національного фондового ринку. Автором акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку вітчизняного фондового ринку, які заважають його ефективному функціонуванню, зокрема: нестабільність податкового законодавства; надмірні обмеження валютного законодавства; відсутність ліквідних якісних недержавних цінних паперів; недосконалість механізму захисту прав інвесторів, недовіра та необізнаність роздрібного інвестора; масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, невелика пропозиція інвестиційного капіталу, яка зумовлена відсутністю потужних національних інституційних інвесторів, недостатньою зацікавленістю роздрібних інвесторів та недостатньо сприятливим кліматом для іноземних інвесторів; фактична відсутність ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) тощо.
Відповідно до проекту Програми розвитку фондового ринку України на 2015—2017 роки "Європейський вибір — нові можливості для прогресу та зростання" та Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року запропоновано комплекс практичних рекомендацій із вдосконалення нормативно-правового та інституційного середовища функціонування фондового ринку України, що включає наступні чотири напрями, а саме: розвиток корпоративної реформи, підвищення ефективності регулювання емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку; забезпечення надійного й ефективного функціонування ринкової інфраструктури та фінансових посередників; забезпечення функціонування єдиної державної політики.

K. Klymenko

STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION PROCESSES

Summary

In the paper a retrospective analysis of trends and patterns of development of the national stock market is conducted. The authors have paid an attention to the existing problems of the stock market development that hinder its effective functioning, including: unstable tax legislation; excessive restrictions of currency legislation; lack of quality non-marketable securities; imperfect mechanism for investor protection, distrust and ignorance of the retail investor; a major shortage of domestic financial resources for investment, offer small capital investment, which is caused by the absence of strong domestic institutional investors, retail investors lack of interest and lack of favorable climate for foreign investors; the virtual absence of the derivatives market (derivatives) and others.
According to the draft Stock Market Development Program of Ukraine for 2015—2017 "European choice new opportunities for progress and growth" and the Comprehensive Program of Financial Sector Development to 2020 a set of practical recommendations is proposed to improve the regulatory and institutional environment of the stock market in Ukraine, including the following four areas, namely: development of corporate reform, improving the regulation of issuers expansion tool in the stock market; ensuring reliable and efficient operation of market infrastructure and financial intermediaries; the functioning of the single state policy.

№ 8 2015, стор. 63 - 71

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу фінансових ринків, НДФІ ДННУ "Академія Фінансового управління" Міністерства Фінансів України

K. Klymenko

Ph.D., senior research fellow of the financial markets department, State Educational Scientific Institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко К. В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 63–71.

Klymenko, K. (2015), “Stock market development in Ukraine in the context of eurointegration processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 63–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.