EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
В. Г. Семенова

Назад

УДК: 005.336.4: 519.87

В. Г. Семенова

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Результативність управління інтелектуальною власністю підприємств напряму залежить від здійснення своєчасних контрольних заходів та оцінювання ефективності складових системи управління. Метою дослідження є обгрунтування вибору математичної моделі оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю підприємств. Відповідно до зазначеної мети завданнями дослідження є: аналіз існуючих підходів щодо оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств; обгрунтування вибору виду економіко-математичного моделювання для оцінювання ефективності складових управління інтелектуальною власністю; розгляд основних етапів оцінювання. У статті досліджені літературні джерела щодо визначення методик оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю. Розглянуті наступні методи оцінювання: збалансована система показників (Balanced Scorecard), навігатор Scandia, ІС-індекс, табло (проект) ланцюга вартості, звіт про інтелектуальний капітал, метод VAIC — Value-Added Intellectual Coefficient, коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості, модель розрахунку коефіцієнта Тобіна q (відношення ринкової вартості об'єкта до вартості його зміни). Обгрунтована доцільність застосування методу таксономічного аналізу для оцінювання складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств. Виділено та розглянуто основні етапи таксономічного аналізу. Його застосування дасть можливість провести ранжирування об'єктів дослідження. Наприклад, можна визначити ранг підприємств будь-якої галузі промисловості за рівнем ефективності управління інтелектуальною власністю, визначивши серед їх числа лідерів та аутсайдерів.

V. Semenova

MATHEMATICAL MODEL OF EFFICIENCY EVALUATION COMPONENTS OF ENTERPRISE INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

Summary

The impact of intellectual property management companies depends on timely implementation of control measures and evaluating the effectiveness of the components of the control system. The study is to justify the choice of mathematical models evaluating the effectiveness of the components of intellectual property management companies. According to this goal objectives of the study are: analysis of existing approaches to evaluating the effectiveness of intellectual property management companies; justification of choice of the type of economic-mathematical modeling for evaluating the effectiveness of the components of intellectual property; consideration of the main stages of evaluation. The article explored the literature to identify methods of evaluating the effectiveness of intellectual property. Consider the following assessment methods: Balanced Scorecard (Balanced Scorecard), navigator Scandia, IR code scoreboard (draft) value chain, a report on intellectual capital method VAIC — Value-Added Intellectual Coefficient, value added intellectual coefficient model calculation of Tobin q — the ratio of market value of the cost of change. The expediency of the method of analysis for taxonomic evaluation components of intellectual property management companies. Dedicated and describes the main stages of taxonomic analysis. Its application will make it possible to hold objects ranging study. For example, you determine rank company of any industry in terms of effective management of intellectual property, identifying them among the leaders and outsiders.

№ 8 2015, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

В. Г. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Semenova

PhD economics, Odessa national economic university, Department of Economics of the enterprise, Odessa

Як цитувати статтю

Семенова В. Г. Математична модель оцінювання ефективності складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 58–62.

Semenova, V. (2015), “Mathematical model of efficiency evaluation components of enterprise intellectual property management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.