EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО РИЗИКОСТІЙКОСТІ
О. О. Захаркін

Назад

УДК: 658.589:330.341.1

О. О. Захаркін

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО РИЗИКОСТІЙКОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність врахування ризиків в процесі управління інноваційним розвитком підприємства та визначено місце оцінки ризикостійкості підприємства в такому управлінні. Розглянуто складові, що формують характеристику ризикостійкості підприємства. Проаналізовано типи розвитку підприємства в контексті реалізації ним інноваційних стратегій при різних рівнях стійкості.
Доведено, що інновації можуть використовуватися як джерело формування доданої вартості лише для підприємств з динамічною ризикостійкістю та орієнтованих на сталий розвиток. Запропоновано матричний підхід, який дозволяє визначити зони ризику, в яких перебуває підприємство при здійсненні інноваційної діяльності, на основі зіставлення показників рівня ризикостійкості та економічної доданої вартості.
Розглянуто варіанти вибору оптимальних видів інноваційних стратегій на визначеному етапі розвитку підприємства відповідно до його економічного стану, що враховує рівень ризикостійкості підприємства та значення показника економічної доданої вартості.

О. Zakharkin

FORMATION OF THE INNOVATION STRATEGY OF ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT LEVEL OF ITS RISK TOLERANCE

Summary

In the article it was substantiated the necessity of the taking into account risks while the administration of the innovation development at the enterprise and the place of the estimation of the risk tolerance while such administration was distinguished. The compounds that form the characteristics of risk tolerance were studied. The ways of development of enterprise during the realization of it's' innovation strategies on the different levels of fixity were analyzed.
It was proved that innovations can be used as the source of additional cost formation for the enterprises with the dynamical risk tolerance and oriented for the constant development. It was offered matrix approach, which allows estimation of risk zones, in which enterprise appears while the implementation of innovation activity , on the basis of comparison of the indexes of risk tolerance and economic additional cost.
It was studied the variants of optimum choice of innovation strategies on the definite level of enterprise development according to its economical status, that takes into account the level of risk tolerance of the enterprise and the indication value of economical additional cost.

№ 8 2015, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

О. О. Захаркін

к. е. н., доцент, докторант, Сумський державний університет, м. Суми

О. Zakharkin

PhD in Economics, Associate professor, Doctoral Candidate, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Захаркін О. О. Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 33–36.

Zakharkin, О. (2015), “Formation of the innovation strategy of enterprise taking into account level of its risk tolerance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 33–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.