EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОВИРОБНИКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ
І. Ю. Шевченко

Назад

УДК: 346.7:338.45

І. Ю. Шевченко

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОВИРОБНИКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ

Анотація

У статті ідентифіковано нормативно-правове підгрунтя (у тому числі базове, додаткове та індивідуалізоване) забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів. Виявлено, що базовими нормативно-правовими актами, що регламентують розвиток вітчизняного автомобілебудування, є Закон України "Про розвиток автомобільної промисловості України" зі змінами від 6 липня 2005 року, Програма розвитку автомобілебудування, Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх додержанням, а також Концепція Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року. Додатковими нормативно-правовими актами, що регламентують окремі аспекти провадження господарської діяльності вітчизняних автомобілебудівних підприємств (як от забезпечення виробничого процесу сировиною та комплектуючими й окреслення умов ціноутворення), є ряд постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів галузевих міністерств. До індивідуалізованих нормативно-правових актів, якими регулюється господарська діяльність окремих вітчизняних автомобілебудівників, належать ряд Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України на кшталт Указу Президента України "Про присвоєння почесних звань України працівникам відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький автомобільний завод", Полтавська область" і Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інвестиційної програми виробництва вантажних автомобілів та автобусів товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"".

І. Shevchenko

NORMATIVE AND LEGAL BASIS ENSURING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC AUTOMAKERS ON THE NATIONAL AUTOMOBILES SALE MARKET

Summary

In the article the normative and legal basis (including basic, additional and individualized) ensuring the competitiveness of domestic automakers on the national automobiles sale market is identified. Revealed that the basic normative and legal acts regulating the development of the domestic automotive industry are Law of Ukraine "On the development of automobile industry in Ukraine" amended on July 6, 2005, Program of automotive industry development, Concept of the automotive industry development and regulation of the automobiles market in the period to 2015, Licensing terms for activities related to the production of cars, trucks and buses, and the procedure for control over their observance, and Concept of the State target economic program of development of the cars construction industry in the period to 2020. Additional normative and legal acts that regulate certain aspects of economic activities of the domestic motor industry enterprises (such as providing production process by raw materials and components, and outlining price formation conditions) are number of resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine and orders of the branch ministries. Individualized normative and legal acts that regulate economic activity of some domestic automakers include number of decrees of the President of Ukraine and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine such as Decree of the President of Ukraine "On appointment to honor grade of Ukraine to employees of the open joint stock company "Kremenchug Automobile Plant", Poltava region" and Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of Investment program of trucks and buses production by the limited liability company "Kremenchug automobile assembly plant"".

№ 8 2015, стор. 29 - 32

Кількість переглядів: 1066

Відомості про авторів

І. Ю. Шевченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

І. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Senior Lecture of Department of Economy of Enterprise, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov

Як цитувати статтю

Шевченко І. Ю. Нормативно-правове підгрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 29–32.

Shevchenko, І. (2015), “Normative and legal basis ensuring the competitiveness of domestic automakers on the national automobiles sale market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.