EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ ЯК ДОМІНУЮЧОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

Назад

УДК: 336.71

В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ ЯК ДОМІНУЮЧОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Анотація

Надано наукове трактування поняттю рівня економічної безпеки банківської установи. Під рівнем економічної безпеки банківської установи пропонується розуміти міру захищеності корпоративних ресурсів банку та переданих йому на зберігання і в управління активів, якої йому вдалось досягти у процесі забезпечення реалізації власних інтересів та інтересів клієнтів на певний момент часу. Здійснено критичний аналіз сучасних підходів до процедури діагностики стану економічної безпеки банків та встановлено відсутність вжиття комплексного підходу у процесі їх формування. Виявлено недоліки існуючих методик оцінки рівня економічної безпеки банківських установ та обгрунтовано необхідність розробки сучасного методичного інструментарію для виконання завдання аналізу стану економічної безпеки вітчизняних банків. Запропоновано етапи процедури розробки ефективної методики оцінки рівня економічної безпеки сучасного банку, надано перелік суб'єктів діагностики його економічної безпеки та деталізовано принципи оцінки рівня економічної безпеки вітчизняних банківських інституцій.

V. Furman, N. Zachosova

THE METHODICAL APPROACHES TO THE LEVEL OF BANKS AS THE DOMINANT TYPE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE ECONOMIC SECURITY ASSESSING TOOLS FORMATION

Summary

The scientific interpretation of the concept of the bank economic security level is given. In terms of the banking institutions economic security level it is offered to understand the extent of the corporate resources of the bank protection and transferred it to the storage and management of assets, which it could achieve in the process of ensuring the implementation of their own interests and the interests of clients at a certain moment of time. The critical analysis of modern approaches to the procedure of diagnostics of economic security of banks is made and it was found out the lack of comprehensive approach in the process of such approaches formation. The shortcomings of existing methodologies to assess the level of the banking institutions economic security and the necessity of developing modern methodological tools for analysis of the domestic banks economic security level are revealed. A procedure stages of developing an effective methodology for assessing the level of economic security of modern bank is offered. The list of persons to provide the diagnosis of the banks economic security level is given. The principles of evaluation of the domestic banking institutions economic security level are detailed.

№ 8 2015, стор. 17 - 20

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy


Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

Як цитувати статтю

Фурман В. М., Зачосова Н. В. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні . Економіка та держава. 2015. № 8. С. 17–20.

Furman, V. and Zachosova, N. (2015), “The methodical approaches to the level of banks as the dominant type of financial institutions in Ukraine economic security assessing tools formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 17–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.