EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ РИНКОВОГО ДОМІНУВАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Г. Герасименко

Назад

УДК: 339.13:339.92

А. Г. Герасименко

МОДЕЛЬ РИНКОВОГО ДОМІНУВАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті шляхом аналізу походження і змісту категорії "глобалізація" обгрунтовується логічний та ієрархічний зв'язок між ринком і глобальною економікою. На цій основі доводиться доцільність застосування мікроекономічних підходів до аналізу ринку в дослідженнях принципів організації глобальної економіки. Керуючись підходом І. Валлерстайна до групування національних економік за ступенем їх розвиненості й залученості до світогосподарських процесів, а також статистичними даними щодо регіонального розподілу виробництва й реалізації високотехнологічної продукції у світі, для мікроекономічного моделювання принципів організації глобальної економіки автором обрано модель ринкового домінування. Роль домінуючої фірми в ній відводиться розвиненим країнам Заходу, що концентрують під своїм контролем переважну частку нових технологій та заснованих на них виробництв як основи подальшого домінування на міжнародних товарних ринках. Роль конкурентної периферії — країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою, які в своїй готовності слідувати встановленим першими правилам міжнародної економічної взаємодії стають заручниками такої суспільно неефективної моделі глобальної економіки. Запропоноване в статті мікроекономічне моделювання дисагрегує об'єкт дослідження до рамок ринку, регулювання провалів якого є детально дослідженим і може бути використаним для подолання існуючих глобальних диспропорцій.

A. Gerasymenko

MODEL OF MARKET DOMINANCE AS A WAY OF ORGANIZING THE GLOBAL ECONOMY

Summary

Starting with the analysis of the origin and the essence of the term 'globalization' the article justifies a logical and hierarchical relationship between the market and the global economy. On this basis it grounds the advantages of the use of microeconomic approaches to market analysis for investigation of the principles of the global economy organizing. Guided by I. Wallerstein approach to grouping national economies according to their degree of development and involvement in global processes, as well as by statistical data on the regional breakdown of the output and the sales of high-tech products in the world, the model of market dominance is chosen by the author to simulate the principles of the global economy organizing. The role of the dominant firm in this model is plaid by the developed countries of the West that control the overwhelming share of new technologies and the markets of goods manufactured with the use of those technologies. The role of the competitive fringe is played by the developing countries and emerging markets, which readiness to implement the rules of international economic cooperation, set by the developed countries, has made them the victims of this socially inefficient model of the global economy. Such a microeconomic simulation dismembers the object of study (global economy) up to the market, while the regulation of failures of the latter are studied in detail and can be used to cover the modern global imbalances.

№ 8 2015, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 812

Відомості про авторів

А. Г. Герасименко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний тоговельно-економічний університет, м. Київ

A. Gerasymenko

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Chair of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Герасименко А. Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 6–9.

Gerasymenko, A. (2015), “Model of market dominance as a way of organizing the global economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.