EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. П. Байрактар

Назад

УДК: 658.29

Ю. П. Байрактар

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу світових тенденції стимулювання практики корпоративної соціальної відповідальності (далі — КСВ). Було розглянуто та систематизовано актуальні для європейської та вітчизняної практики аспекти стимулювання відповідальної поведінки та основні перешкоди для впровадження соціально відповідальних заходів українськими підприємствами, серед яких: брак коштів, надмірний податковий тиск, відсутність належного інформування громади про основні тенденції КСВ тощо.
Було встановлено, що корпорації приймають рішення про використання практик КСВ під впливом таких основних стимулів: етичне або стале споживання; глобалізація та ринкові сили; обізнаність суспільства та освіта; підготовка співробітників у галузі корпоративної етики; законодавство й регулювання.
За результатами проведеного автором дослідження було узагальнено перелік основних суб'єктів інституційного стимулювання засад КСВ.
Для стимулювання соціально відповідальної діяльності вітчизняних підприємств будь-якої галузі економіки автором було розроблено універсальний комплекс соціальних, економічних та інституційних інструментів, використання яких забезпечить підвищення рівня КСВ. У статті наведено перелік основних питань у сфері КСВ на водному транспорті.
На сучасному етапі розвитку економіки в Україні основним внутрішнім інструментом стимулювання КСВ було визнано формування внутрішньої політики, процедур та принципів ведення бізнесу. Їх наявність забезпечить належний рівень КСВ в організації. Решта інструментів впливає на рівень КСВ, але знаходиться поза межами прямого впливу з боку підприємства.

Y. Bayraktar

THE INSTRUMENTS OF STIMULATING SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE TRANSPORT INDUSTRY

Summary

The article is devoted to the analysis of global trends of stimulating corporate social responsibility (hereinafter CSR). European and domestic relevant aspects of stimulating responsible behavior were reviewed and systematized in the article as well as major barriers for its implementation by Ukrainian enterprises, namely: lack of funds, excessive tax pressure, lack of proper informing about the main CSR trends etc.
It was determined that corporations make decision about the use of CSR practices under the influence of the following major stimuli: ethical or sustainable consumption; globalization and market forces; awareness and education; training of employees in the field of corporate ethics; legislation and regulation.
Setting a goal to stimulate implementation of socially responsible activities by domestic enterprises in any sector of the economy, the author developed the universal complex of social, economic and institutional instruments. The use of these instruments will allow to improve the level of CSR at the enterprises. The article as well lists the major issues in the field of CSR at water transport enterprises.
At the present stage of economy development, in Ukraine formation of internal policies, procedures and business principles was recognized as the main internal tool for stimulating CSR activities. Their (documents) existence will ensure an appropriate level of CSR in the organization. Other tools affect the level of CSR, but are beyond the direct organization's influence.

№ 7 2015, стор. 95 - 99

Кількість переглядів: 414

Відомості про авторів

Ю. П. Байрактар

здобувач кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича — Сагайдачного, м. Киів

Y. Bayraktar

The applicant of the Department of Economics and management, Kyiv State Maritime Academy after hetman Petro Konashevich Sahaydachniy, Kyiv

Як цитувати статтю

Байрактар Ю. П. Інструментарій стимулювання соціально відповідальної діяльності підприємств транспортної галузі. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 95–99.

Bayraktar, Y. (2015), “The instruments of stimulating socially responsible activities of companies in the transport industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 95–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.