EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
О. П. Мульска

Назад

УДК: 316.33

О. П. Мульска

ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан соціального захисту трудових мігрантів-молоді в Україні та встановлено основні обмеження, що перешкоджають його формуванню. Визначено специфіку формування соціального захисту трудових мігрантів як доступу до програм соціального захисту, мобільності соціальної допомоги, розвитку неформальних мереж підтримки та формування нової політики щодо ринку праці і працевлаштування трудових мігрантів-молоді. З'ясовано, що ризики трудових мігрантів щодо забезпечення соціального захисту пов'язані з місцем дислокації, нормами і цінностями мігрантів, расовою приналежністю чи девіантними проявами поведінки, а також інституційними обмеженнями до участі в політичному житті в приймаючій країні. З метою розширення доступу до захисту трудових мігрантів запропоновано стратегічні напрями щодо ратифікації міжнародних конвенцій та рекомендацій щодо встановлення мінімального рівня соціального захисту населення.

O. Mulska

TO THE FORMATION OF SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF LABOUR MIGRANTS

Summary

The current state of social protection of labour migrants- young people in Ukraine is analyzed and the main constraints to its formation are installed. The specifics of social protection of labour migrants are defined as access to social protection programmes, mobility, social assistance, development of informal support networks and the formation of a new policy on labour market and employment labour migrants-young people. It was found that the risks of labour migrants in the social protection linked to the place of deployment, norms and values of migrants, race or deviant behaviours, and institutional constraints to participation in political life in the host country. For the aim of extending social protection of migrant workers the strategic directions for the ratification of international conventions and recommendations setting minimum level of social protection of the population are proposed.

№ 7 2015, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

О. П. Мульска

к. е. н., молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України

O. Mulska

Ph.D., Junior Researcher, State institution "Institute of regional research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Мульска О. П. До формування системи соціального захисту трудових мігрантів. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 54–57.

Mulska, O. (2015), “To the formation of system of social protection of labour migrants”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.