EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
І. Б. Тернавська

Назад

УДК: 338.439.02

І. Б. Тернавська

ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

Анотація

Розвиток продовольчої безпеки, як системи життєзабезпечення країни є визначальним для її економічної і національної безпеки, оскільки без продуктів харчування як найважливіших ресурсів існування людини, населення, нації, країни неможливе. Тому продовольча безпека посідає центральне місце серед складових національної економічної безпеки.
У результаті проведеного дослідження з'ясовано, що термін "продовольча безпека" введений у науковий обіг порівняно недавно і, незважаючи на начебто зрозумілу змістовну наповненість цього поняття, у науковій літературі та офіційних документах відсутня єдина точка зору щодо його визначення. У статті узагальнено теоретичні положення щодо розкриття сутності цієї категорії, розглянуто її еволюцію та запропоновано авторське тлумачення цього поняття. Продовольчу безпеку визначено як безперешкодний процес забезпечення всіх верств населення високоякісними продуктами харчування згідно з медичними науково обгрунтованими нормами з урахуванням сформованого платоспроможного попиту і доступних цін, що характеризує рівень та якість життя населення і є умовою забезпечення атмосфери стабільності й суспільного добробуту.

I. Ternavska

THE DEFINITION OF CATEGORY OF FOOD SAFETY AND ITS EVOLUTION

Summary

The development of food safety as life-support system of the country is crucial for its economic and national security, because without food as the most important resource of human existence, people, nation, country impossible. So food safety is central components of national economic security.
As a result, the study found that the term "food safety" introduced in the scientific use recently, and despite the seemingly clear meaningful fullness of this concept in the scientific literature and official documents there is no single point of view on its definition. The article summarizes the theoretical principles concerning disclosure of this category, considered its evolution and proposed copyright interpretation of the concept. Food safety is defined as a smooth process for all segments of the population with high-quality food in accordance with the rules of medical science justified given the prevailing effective demand and affordable prices, characterizing the level and quality of life and a condition for creating the atmosphere of stability and social welfare.

№ 7 2015, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 859

Відомості про авторів

І. Б. Тернавська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

I. Ternavska

Ph.D., in Economics, assistant professor of economics, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Тернавська І. Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція . Економіка та держава. 2015. № 7. С. 44–48.

Ternavska, I. (2015), “The definition of category of food safety and its evolution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.