EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВІДНОСИН: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
А. В. Кудінова

Назад

УДК: 330.3

А. В. Кудінова

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВІДНОСИН: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми регулювання відносин споживання, її екологічної складової. Період становлення індустріальної економіки, безпрецедентного за потужністю та швидкістю масштабів людського втручання в природні процеси, бурхливого нарощення обсягів виробництва, побудованого на ідеї нескінченої кількісної експансії за рахунок розширення виробничих можливостей людства та заміни людського труда активним використанням ресурсів, що вимагає їх надексплуатації, призвів до різкого погіршення екологічної ситуації в світі. Дана проблема набуває глобального характеру, оскільки країни, що переходять на постіндустріальну стадію цивілізаційного розвитку, завдяки посиленню процесів інтеграції та інтернаціоналізації, мають можливість, з одного боку, використовувати ресурсну базу слаборозвинутих країн та забезпечувати власний сталий розвиток, а з іншого — зберігати гедоністичну, марнотратну модель споживання. В той же час, надзвичайна привабливість споживчої моделі суспільства масового споживання підштовхує країни, що розвиваються до розширення виробництва, а це загрожує новими екологічними кризами.
Крім того, сучасний виробник, який прагне не стільки максимізації прибутку, скільки максимізації нарощення виробничих потужностей, використовує для досягнення своєї мети потужний арсенал рекламно-маркетингових засобів, всіляко підтримує нераціональне, надмірне споживання, покупку індивідом не об'єктивно необхідного, а суб'єктивно привабливого. Все це вимагає активної участі держави, свідомої політики формування екологічно відповідальної моделі споживання.

A. Kudinova

THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF CONSUMER RELATIONS: ENVIRONMENTAL ASPECT

Summary

The article is devoted to the problem of regulating relations of consumption, its environmental component. The period of the industrial economy, unprecedented in power and speed scale human intervention in natural processes, the rapid increase of production volumes, built on the idea of infinite expansion through quantitative expansion of production capacity and replacement of human labor active use of human resources, which requires them to over-exploitation has led to a sharp environmental degradation in the world. This problem is of global nature, as countries that are moving to the post-industrial stage of development of civilization, thanks to the process of integration and internationalization have an opportunity, on the one hand, to use the resource base of underdeveloped countries and ensure their own sustainable development, and on the other, to keep hedonistic wasteful model of consumption. At the same time, extraordinary consumer appeal of the model society of mass consumption encourages developing countries to expand production, which is fraught with new environmental crises.
In addition, a modern manufacturer that aims not only to maximize profit maximization as increasing production capacity, uses to achieve its goal of a powerful arsenal of advertising and marketing tools, fully supports irrational, excessive consumption, purchase individual is not objectively necessary and subjectively attractive. All this requires the active participation of the state, the conscious policy of forming environmentally responsible consumption patterns.

№ 7 2015, стор. 37 - 39

Кількість переглядів: 369

Відомості про авторів

А. В. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Kudinova

Ph. D., Associate Professor, Department of political economy of human resources and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Кудінова А. В. Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 37–39.

Kudinova, A. (2015), “The problem of state regulation of consumer relations: environmental aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 37–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.