EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ
О. Є. Бавико

Назад

УДК: 332.1

О. Є. Бавико

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У дослідженні обгрунтовується новий теоретико-методологічний підхід до розуміння сучасної території як простору розгортання системи людських знань і морально-культурних цінностей, визначення методологічних основ регіонального менеджменту, заснованого на кон'югаційній інтеграції. Методологічну основу дослідження склали положення еволюційної, інституціональної, поведінкової економічних теорій, теорії систем, регіональної економіки, розвитку цивілізацій, етики та соціального партнерства. Визначено, що процеси оновлення й розвитку наступають лише тоді, коли учасники просторового співтовариства усвідомлюють необхідність особистої участі у процесах, що призводять до змін наявного порядку речей. Одним з основних завдань регіонального менеджменту є створення економічних і правових механізмів, здатних розвити у людей прагнення до оновлення й довгострокового, інноваційного, спрямованого на збереження природного середовища господарювання. Методологічною основою відповідних управлінських механізмів регіонального менеджменту є системно-тектологічний підхід, за якого, основою управлінської практики має бути координація діяльності людей, об'єднаних у владних, виробничих й суспільних структурах, на основі усвідомленої єдності інтересів.

О. Bavyko

REGIONAL MANAGEMENT IN TERMS OF POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION OF THE TERRITORIES

Summary

The study substantiates the new theoretical and methodological approach to understanding contemporary territory as space deployment of human knowledge and moral and cultural values, determining the methodological foundations of regional management, based on the conjugation integration. The methodological basis of the study made provisions evolutionary, institutional, behavioral economic theories, systems theory, regional economics, development of civilizations, ethics and social partnership. Determined that the process of renewal and development occur only when the space community members aware of the need for personal participation in the processes that lead to changes in the existing order of things. One of the main tasks of regional management is to create economic and legal mechanisms that can develop in people the desire for renewal and long-term, innovative, aimed at preserving the environment management. The methodological basis of appropriate management mechanisms of regional management is system-tektolohichnyy approach in which basis management practices must be coordination of people united in the power, industrial and social structures, based on perceived common interests.

№ 7 2015, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 326

Відомості про авторів

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

Як цитувати статтю

Бавико О. Є. Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 10–13.

Bavyko, О. (2015), “Regional management in terms of post-industrial transformation of the territories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.