EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС — ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ
В. С. Неізвестна

Назад

УДК: 338.24

В. С. Неізвестна

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС — ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ

Анотація

Автономна Республіка Крим є одним із тих регіонів України, для яких проблеми диспропорцій у соціально-економічному розвитку є найактуальнішими. Особливий статус АР Крим і географічні особливості півострова створюють певні економічні переваги й можливості для розвитку рекреаційного комплексу ефективність його функціонування могли б стати передумовами успішного розвитку, стійкого функціонування економіки суттєво вплинути на підвищення якості життя, а також були б визначальним фактором залучення інвестицій [2, с. 12—27]. На даному етапі рекреаційну сферу охопили негативні тенденції, які в першу чергу спричинені відсутністю ефективної комплексної системи управління рекреаційною галуззю України та загальним зниженням платоспроможного попиту на національний рекреаційний продукт. Актуальність статті полягає в дослідженні рекреаційного комплексу, на основі показників діяльності, а саме, санаторно-курортних установ, туристичних та готельних організацій, та встановленні факторів, що впливають на стійке функціонування рекреаційного комплексу в цілому. Стійке функціонування рекреаційного сектору забезпечить стійкий розвиток економіки АР Крим та України, зокрема дасть можливість функціонувати на рівні з Європейськими країнами за організаційними, екологічними нормами та надаванням рекреаційних послуг на рівні світових стандартів. Таким чином, стаття присвячена дослідженню функціонування рекреаційного комплексу АР Крим та його впливу на розвиток економіки регіону та України в цілому.

V. Neіzvestna

RECREATIONAL COMPLEX PREREQUISITE OF EFFECTIVE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE ECONOMY OF THE REGION AND UKRAINE AS A WHOLE

Summary

ARC is one of the regions of Ukraine, for whom the problem of disparities in social and economic development is most urgent. The special status of Crimea peninsula and geographical features create certain economic benefits and opportunities for the development of a recreational complex effectiveness of its functioning would be prerequisites for the successful development of sustainable functioning of the economy significantly affect the quality of life and would have been a determining factor in attracting investments. At this stage, covered recreational area of the negative trends that are primarily caused by the lack of an effective integrated system of Ukraine and recreational industry overall decline of effective demand for national recreational product. Relevance of the article is to study the recreational complex, based on performance indicators such as spa facilities, tourist and hotel organizations, and establish the factors that affect the stable operation of a recreational complex in general. Stable operation of the recreational sector provides a stable economy Crimea and Ukraine in particular will make it possible to operate at the level of European countries by organizational, environmental standards and provision of recreational services at international standards. Thus article investigates the functioning of the recreational complex Crimea and its impact on the economy of the region and Ukraine as a whole.

№ 6 2015, стор. 141 - 144

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

В. С. Неізвестна

аспірант, Європейський університет, м. Київ

V. Neіzvestna

Postgraduate, European University, Kyiv

Як цитувати статтю

Неізвестна В. С. Рекреаційний комплекс — передумова ефективного розвитку та функціонування регіону та економіки України в цілому. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 141–144.

Neіzvestna, V. (2015), “Recreational complex prerequisite of effective development and functioning of the economy of the region and Ukraine as a whole”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 141–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.