EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
В. М. Шевченко

Назад

УДК: 657.1

В. М. Шевченко

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Анотація

На ефективність стратегічного, тактичного та оперативного управління господарською діяльністю підприємства значно впливає якість його інформаційного забезпечення, вагому частку якого становить бухгалтерська звітність. Активізація інвестиційних процесів підвищує значення бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості підприємств. Дана стаття присвячена дослідженню критеріїв облікової ідентифікації об'єктів інвестиційної нерухомості. Автор розкрив елементи облікової політики, поділивши їх на дві складові, а саме організаційну та методичну. Як свідчать результати проведеного дослідження основні критерії ідентифікації об'єктів інвестиційної нерухомості регламентовані національними стандартами, однак визначення таких активів здійснюється на основі професійної думки. Запропоновано застосовувати при визначенні одиниць обліку об'єктний підхід, за яким всі об'єкти можна поділити як балансові, небалансові і позабалансові. Це надасть можливість враховувати певні правові аспекти при їх обліку.

V. Shevchenko

APPROACHES TO THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INVESTMENT PROPERTY

Summary

The effectiveness of strategic, tactical and operational management of business activities of enterprises significantly affects the quality of its information management, which is a significant part of the financial statements. Activation of investment processes increases the value of the investment property accounting companies. This article is dedicated to the research criteria for identification of accounting for investment property. The author revealed elements of accounting policy, dividing them into two components, namely, organizational and methodical. According to the results of the study identify the main criteria of investment property are governed by national standards, but the definition of such assets is based on professional opinion. An applied in determining the units of account object approach, in which all objects can be grouped as balance, off-balance and imbalance. This will provide an opportunity to consider certain legal aspects at their accounting.

№ 6 2015, стор. 99 - 102

Кількість переглядів: 548

Відомості про авторів

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Шевченко В. М. Підходи до формування облікової політики стосовно інвестиційної нерухомості. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 99–102.

Shevchenko, V. (2015), “Approaches to the formation of accounting policy for investment property”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.