EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. М. Данилова, В. Є. Тредіт

Назад

УДК: 633.11:631.157

Є. М. Данилова, В. Є. Тредіт

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено сутність ділової активності підприємства, висвітлено сукупність показників, за допомогою яких можна визначити її рівень. На основі фактичних даних за допомогою застосування "золотого правила економіки" проаналізовано рівень ділової активності галузі сільського господарства України та виявлено суттєві диспропорції, пов'язані з переважаючим зростанням доходу від реалізації над чистим прибутком. Проаналізовано динаміку рівня ділової активності окремих сільськогосподарських підприємств Чугуївського району Харківської області з використанням коефіцієнтів оборотності активів і капіталу. Виявлено, що загальна оборотність активів підприємства є низькою, що спричинено повільним обертанням основних засобів і власного капіталу підприємств. Досліджено співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості сільськогосподарських підприємств і запропоновано напрями їх збалансування. Доведено необхідність проведення політики управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств з метою підвищення їх ділової активності.

Ye. Danylova, V. Tredit

ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article studies the essence of business activity, highlights a set of indicators by which to determine its level. Based on actual data through the use of "the golden rule of economy" analyzed the level of business activity agriculture Ukraine and found significant disparities associated with superior growth of income from the sale of net profit. Describes the dynamics of the business activity of individual agricultural enterprises Chuguev district Kharkiv region by using the coefficients asset turnover and capital. Revealed that the total assets turnover is low, due to the slow rotation of fixed assets and equity of businesses. Investigated the ratio of accounts receivable and accounts payable of agricultural enterprises and offered them directions to balance. Proved the necessity a policy of management of accounts receivable agricultural enterprises to improve their business activities.

№ 6 2015, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

Є. М. Данилова

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

Ye. Danylova

PhD in Economics, senior teacher of the department of Finance Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev


В. Є. Тредіт

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

V. Tredit

PhD in Economics, associate professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Данилова Є. М., Тредіт В. Є. Аналіз ділової активності сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 95–98.

Danylova, Ye. and Tredit, V. (2015), “Analysis of business activity of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 95–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.