EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І. І. Рекун

Назад

УДК: 303.4/330.837

І. І. Рекун

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті представлено порівняльний аналіз методологічних принципів поведінки суб'єктів економічної безпеки. Висвітлено погляди провідних фахівців щодо проблем "економічної поведінки", "економічного мислення", "економічної свідомості", "економічного інтелекту". Здійснено аналіз мотиваційних факторів економічної діяльності людини. Окреслено ряд пропозиції з поставленої проблеми. Мета дослідження — визначення проблематичних аспектів у сфері взаємозв'язку науковості та формування людського ресурсу із встановленням напрямів їх вирішення. Автор підкреслює ідею, що ринкова економіка надає людині широку економічну свободу, повертає їй право приватної власності, ефективність економічної діяльності ставить у жорстку залежність від особистісних характеристик господарюючого суб'єкта. Але це спонукало до формування у неї нової системи цінностей і норм, пов'язаних з економікою, тобто прийнятих у суспільстві і у його окремих груп стійких уявлень. Людина впливає на всі аспекти життєдіяльності підприємства, є провідним фактором забезпечення економічної безпеки.

І. Rekun

THEORETICAL BASIS OF BEHAVIOR AGENTS ECONOMIC SECURITY

Summary

The article presents a comparative analysis of methodological principles behavior agents economic security. Deals with the views of leading experts on the problems of the "еconomic behavior", "economic thinking", "economic consciousness", "economic intelligence". The analysis of the motivational factors of economic activity. Several proposals on the problem are outlined as well. The purpose of the article is to determine the problematic aspects in the relation between scientific content and formation of human resource and to establish directions to address them. The author emphasizes idea, that market economy gives people wide economic freedom, it returns the right to private property, the effectiveness of economic activity puts in strict dependence on the personal characteristics of the entity. But this led to the formation of its new system of values and norms related to the economy, that is accepted in society and its individual groups of persistent ideas. Subject, affects all aspects of enterprise's life, is a leading factor in ensuring economic security.

№ 6 2015, стор. 91 - 94

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

І. І. Рекун

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

І. Rekun

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of finance and economic security, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Як цитувати статтю

Рекун І. І. Теоретичне обгрунтування поведінки суб'єктів економічної безпеки. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 91–94.

Rekun, І. (2015), “Theoretical basis of behavior agents economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 91–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.