EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
К. Г. Бриль

Назад

УДК: 338.48(477)

К. Г. Бриль

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розкривається можливість взаємодії підприємств, задіяних у туристичній сфері, за допомогою створення координаційно-інформаційних органів туристичних центрів. Необхідність таких органів визначається потребою раціонального менеджменту соціального, економічного, екологічного потенціалу певної території. Оскільки Україна не має достатніх фінансових коштів для розбудови численних туристичних центрів, а закордонні інвестори не відчувають мотивації до приєднання, єдиною можливою стратегією є вдосконалення наявних туристичних центрів у пріоритетних регіонах та видах туризму. До уваги мають бути прийняті не тільки попит, але й платоспроможність населення.
Необхідне державне регулювання туристичних центрів, яке повинно забезпечити стабільне використання туристичних ресурсів (природних та культурних) та інфраструктури. Якщо на Заході турцентри традиційно розглядаються як великі підприємства, то в Україні вони мають більше перспектив при побудові на кластерному принципі.
Метою формування туристичних кластерів є створення та презентація якісного продукту, який би задовольняв різні вимоги. Сучасне визначення кластеру передбачає комплекс локалізованих та взаємопов'язаних підприємств різної спеціальності, які мають метою створення умов для емоційної задіяності туриста. Заради покращення координації ми пропонуємо створення в кластері спеціальної координаційної структури. Її головними завданнями буде: координація підприємств, консультування організацій та туристів, нагляд за екологічним станом середовища, реклама, проведення маркетингових досліджень, прогнозування та планування розвитку, створення бази даних, організація іміджевих проектів.
Пропонується в якості основи організаційного механізму туристичних центрів ми можемо взяти не окрему дестинацію, а цілий напрям туризму. В такому випадку типологія центрів буде залежати від рекреаційного циклу, який вони створюють (культурно-історичний, морський, оздоровчий, бізнесовий, екологічний, фестивальний, мисливський, пригодницький, етнографічний, розважальний тощо). Ми пропонуємо в статті конкретну методику перетворення наявних підприємств, які не потребують значних капіталовкладень, на базу розвитку туристичної галузі.

K. Bryl

PERFECTING THE ORGANIZATIONAL-ECONOMICAL MECHANISM OF TOURISTIC CENTRE MANAGEMENT IN CONTEMPORARY CONDITIONS

Summary

The article expounds the possibility of interaction of enterprises involved in the touristic service by means of creating coordination-information organs of touristic centers. The necessity of such organs is defined by demand of rational management of social, economic, environmental potential of a territory.
As Ukraine does not have sufficient financial means for building a number of touristic centers, and foreign investors are not motivated to be involved, the only possible strategy is improvement of existent touristic centers in the priority regions and kinds of tourism. Not only the demand, but the financial means of the population should be taken into consideration.
It is desirable to have initial state regulation of touristic centers, that should allow sustainable use of touristic resources (natural and cultural) and infrastructure. If in the West touristic centers are traditionally seen as major enterprises, in Ukraine they have more perspective if built on cluster principle.
The aim of forming touristic clusters is creating and presenting quality product that would satisfy different demands. Modern definition of cluster implies a complex of localized and interrelated enterprises of different specialties, that aim at creating conditions for emotional involvement of a tourist. To advance the coordination we propose creating in a cluster a special interaction structure. Its main tasks are: coordination of enterprises, consulting of organizations and tourists, supervising the ecological state of environment, advertizing, making marketing researches, forecasting and planning of development, providing a data base, developing image projects etc.
As a basis for developing organizational mechanism of touristic centers creation and functioning, we can take not a separate destination, but a whole branch of tourism. In this case the typology of centers would depend upon the recreational cycle they produce (cultural-historical, sea, health, business, ecological, festival, hunting, adventure, ethnographic, entertainment and so on). We propose a concrete methodic of turning existent low-investment enterprises into a development basis for the touristic branch.

№ 6 2015, стор. 72 - 75

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Бриль К. Г. Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління туристичними центрами в сучасних умовах. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 72–75.

Bryl, K. (2015), “Perfecting the organizational-economical mechanism of touristic centre management in contemporary conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 72–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.