EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЧЕННЯ ПРО "ЕКОНОМІЧНУ ЛЮДИНУ": ЗМІНА ПАРАДИГМ
О. І. Предко, М. Є. Предко

Назад

УДК: 316.613

О. І. Предко, М. Є. Предко

ВЧЕННЯ ПРО "ЕКОНОМІЧНУ ЛЮДИНУ": ЗМІНА ПАРАДИГМ

Анотація

У статті відстежено сприйняття моделі "економічної людини" в економічному дискурсі. Охарактеризовано теоретичні засади концепції "економічної людини" та показано її відповідність сучасним процесам етизації господарства, його морально-духовного виміру. Мораль являє собою світоглядно-ціннісну та мотиваційно-стимулюючу основу економічної діяльності людини, що формує систему цінностей. Виокремлено наступні парадигми "економічної людини": раціональний (домінування економічної вигоди), волетативний (акцент на схильностях, здатностях людини), трансперсональний (домінування моральнісно-духовних вимірів). Найпомітнішими якісними ознаками сучасної економічної людини, є, по-перше, інтелектуальність, по-друге, інноваційність, по-третє, здатність до партнерства, по-четверте, освітня мобільність. Сучасна "економічна людина" — якісно новий тип особистості з яскраво вираженими моральними і гуманістичними ідеалами, який можна ідентифікувати як "людина людяна". Визначається, що провідною тенденцією в осмисленні сучасної економічної людини все більше стає її трансперсональна спрямованість, в якій вона включається в контекст подій співучасті.

O. Predko, M. Predko

THE DOCTRINE OF "ECONOMIC MAN": CHANGING PARADIGMS

Summary

The article traces perception of the model of "economic man" in economic discourse. It characterizes theoretical basis of the concept of "economic" man and shows his relevance to contemporary processes of moralities of households, their moral and spiritual dimension. Morality is the ideological values for stimulating and motivational basis of human economic activity that creates value system. The author determines following the paradigm of "economic man": rational (the dominance of economic benefits) determined by the will (emphasis on aptitudes, abilities of man), transpersonal (dominance of moral and spiritual dimensions). The most notable qualitative characteristics of modern economic man are: first intelligence, second innovation, and thirdly, the ability to partnership, fourthly, educational mobility. The modern "economic man" — a new type of person with strong moral and humanistic ideals, which is identified as "humane person". Determined that the leading trend in thinking of modern economic man is its transpersonal orientation in which he is included in the context of joint participation event.

№ 6 2015, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 1059

Відомості про авторів

О. І. Предко

д. філос. н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Predko

doctor of philosophy, professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv


М. Є. Предко

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури

M. Predko

student, Kyiv National University of Construction and Architecture

Як цитувати статтю

Предко О. І., Предко М. Є. Вчення про "економічну людину": зміна парадигм. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 50–53.

Predko, O. and Predko, M. (2015), “The doctrine of "economic man": changing paradigms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.