EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Фролова, Т. І. Носова

Назад

УДК: [331.522.4]:658

Л. В. Фролова, Т. І. Носова

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом — це інтегрований динамічний процес, вибір стратегії якого залежить від того, яким чином торговельне підприємство хоче розвиватись, які ресурси та потенційні резерви має, і які цілі перед собою ставить. У статті запропоновано методичний підхід до виявлення стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства, реалізація якого грунтується на оцінці сприятливості бізнес-середовища для окреслення вектору варіацій впливу на інтелектуальний потенціал в залежності від позиції комутатора бізнес-середовища, визначено перелік динамічних стратегій управління інтелектуальним потенціалом запропоновано рекомендації щодо стратегічних векторів розвитку торговельного підприємства за рахунок створення інтелектуальної можливості перемагати своїх конкурентів у довгостроковій перспективі в рамках кожної визначеної стратегії.

L. Frolova, T. Nosova

JUSTIFICATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT STRATEGIES OF COMMERCIAL ENTERPRISES

Summary

Strategic management of intellectual potential — an integrated dynamic process, the choice of strategy depends on how the company wants to develop trade, what resources and has potential reserves, and what goals sets itself. The article suggests a methodical approach to the identification of intellectual potential management strategies of commercial enterprise, the implementation of which is based on an assessment of a favorable business environment to determine the vector of variations of intellectual capacity, depending on the position of the switch business environment, a list of dynamic management strategies intellectual potential recommendations on the strategic vectors of development of commercial enterprise through the creation of intellectual opportunity to win their competitors in the long term in each specific strategy.

№ 6 2015, стор. 43 - 49

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

Л. В. Фролова

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, перший проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского, м. Кривий Ріг

L. Frolova

Doctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, first Vice-Rector, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog


Т. І. Носова

асистент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского, м. Кривий Ріг

T. Nosova

Assistant Department of Enterprise Economics, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Фролова Л. В., Носова Т. І. Обгрунтування стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 43–49.

Frolova, L. and Nosova, T. (2015), “Justification of intellectual potential management strategies of commercial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.