EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН
І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова

Назад

УДК: 332:519.7

І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН

Анотація

У статті зазначається, що сучасний розвиток іпотечного кредитування в Україні стримується наявністю низки проблем, які не дозволяють в повному обсязі використовувати іпотеку як гарантію своєчасного повернення банківських кредитів та не сприяють розвитку іпотечного кредитування. У світі до сьогоднішнього часу не має універсальної моделі іпотечного кредитування, але його розвиток дав можливість вирішити в цілому житлову проблему.
Для прогнозування стану ризикованості іпотечного кредитування визначили перелік чинників, що є найбільш суттєвими та впливовими.
Обгрунтували використання когнітивної методології та для здійснення моделювання підібрали відповідний програмний продукт "Канва".
За допомогою когнітивного моделювання переглянули існуючий та сформували остаточний перелік показників прогнозної моделі, які, як з'ясувалося за результатом прямого розрахунку, є внутрішніми за характером.
За результатами розрахунку за цільовим сценарієм (рівень змін X1 — X8 на 1% зміни іпотечного ризику) визначили коефіцієнти aj, які визначають ступінь зміни частки проблемних іпотечних кредитів у загальному обсязі заборгованості за іпотечними кредитами.
Запропонований підхід узагальнили та представили у загальному вигляді як прогнозну модель рівня ризикованості іпотечного кредитування.

The article states that the current development of mortgage lending in Ukraine is constrained by the presence of a number of problems that prevent full use mortgage as a guarantee timely repayment of bank loans and do not contribute to the development of mortgage lending. Worldwide to date no universal model of mortgage lending, but its development has made it possible to solve the housing problem as a whole.
For the prediction of risk mortgage loans identified a list of factors, the most significant and influential.
Justified the use of cognitive methods and to perform simulation picked the appropriate software "Canvas".
With cognitive modeling reviewed existing and formed the final list of indicators forecasting models which, as revealed by the result of direct calculation are internal in nature.
The calculations for the intended scenario (level change X1 — X8 1% change in mortgage risk) determined coefficients aj, which determine the degree of change in the share of problem mortgage loans in total mortgage debt.
The approach summarized and presented in general as predictive model of risk mortgage lending.

I. Semencha, О. Nedospasova

MORTGAGE LENDING IN UKRAINE: RESEARCH STATUS AND MODELING OF CHANGES

№ 6 2015, стор. 34 - 36

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

І. Є. Семенча

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Economic Cybernetics Department, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk


О. В. Недоспасова

спеціаліст, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

О. Nedospasova

spetsіalіst of Economic Cybernetics Department, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

Як цитувати статтю

Семенча І. Є., Недоспасова О. В. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 34–36.

Semencha, I. and Nedospasova, О. (2015), “Mortgage lending in Ukraine: research status and modeling of changes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 34–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.