EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
С. О. Цимбалюк

Назад

УДК: 331.28:331.21/.22:331.105.6

С. О. Цимбалюк

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Анотація

Спроектовано організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в сучасній парадигмі соціально-трудових відносин. Основними складовими механізму визначено цілі, рівні, суб'єкти, інструменти, чинники, процедуру встановлення розміру, умов і порядку надання найманим працівникам компенсацій. Сформульовано цілі компенсаційної політики на різних рівнях. Визначено суб'єкти та участь кожного суб'єкта у формуванні компенсаційної політики. Обгрунтовано необхідність індивідуалізації надання компенсацій найманим працівникам. Визначено напрями індивідуалізації та критерії застосування індивідуалізованих умов надання компенсацій найманим працівникам. Визначено напрями розвитку інституціонального середовища формування компенсаційної політики в Україні, які грунтуються на посиленні участі інститутів науки та соціального партнерства в розробленні нормативно-правового й науково-методичного забезпечення запровадження інноваційних підходів і моделей винагороди за працю.

S. Tsymbalyuk

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF COMPENSATION POLICY FORMATION IN MODERN PARADIGM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONSHIPS

Summary

Organizational-economic mechanism of compensation policy formation in modern paradigm of social and labor relationships have been designed. It have been defined the main components of the mechanism: objectives, levels, subjects, instruments, factors, procedure of the determining of the amount, conditions and order of compensation providing to employees. The objectives of compensation policy at different levels have been formulated. The subjects and participation of every subject in compensation policy formation have been defined. The necessity of individualization of compensation providing to employees has been proved. The directions of individualization and criteria of using of individualized conditions of compensation providing to employees have been determined. The directions of the institutional environment of compensation policy formation in Ukraine have been determined. The directions are based on increasing of participation of science and social partnership institutions in the development of regulatory and methodological support of implementation of innovational approaches and models of labor remuneration.

№ 6 2015, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

С. О. Цимбалюк

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

S. Tsymbalyuk

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of Human Resource Management and Labour Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Цимбалюк С. О. Організаційно-економічні засади формування компенсаційної політики в сучасній парадигмі соціально-трудових відносин. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 15–20.

Tsymbalyuk, S. (2015), “Organizational-economic principles of compensation policy formation in modern paradigm of social and labor relationships”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.