EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Л. А. Кулик

Назад

УДК: 502.174:332.142.6:332.145

Л. А. Кулик

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції та проблеми стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Визначено, що у чинній Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. питанням досягнення сталого розвитку, зниження енергоємності, підвищення рівня ресурсоефективності та інноваційності економік регіонів, поліпшення екологічної ситуації на територіях приділено недостатньо уваги. Проаналізовано досвід провідних країн світу у сфері регіонального ресурсоефективного розвитку, стимулювання впровадження ресурсозберігаючих заходів у практичну діяльність суб'єктів господарювання задля створення необхідних і достатніх передумов ефективного вирішення проблем обмеженості регіональних ресурсів, підвищення якості життя населення, зниження рівня забруднення довкілля. Обгрунтовано необхідність розроблення і реалізації стратегій екологічно збалансованого ресурсозберігаючого розвитку регіонів (ЕЗРР), що сприятиме виконанню довгострокових цілей та завдань щодо ресурсозбереження, підвищенню ресурсоефективності та конкурентоспроможності економіки областей у цілому. Сформовано пріоритетні напрями стратегій ЕЗРР регіонів України для реалізації існуючого потенціалу територіального ресурсозбереження. Розроблено схему взаємоузгодження та взаємозв'язку стратегій різних управлінських рівнів. Визначено місце та роль стратегій ЕЗРР у багаторівневій системі стратегій розвитку з метою систематизації заходів та проектів із ресурсозбереження, уникнення їх дублювання, раціонального використання виділених на ресурсозбереження коштів, а також підвищення його технічних і економічних результатів.

L. Kulyk

THE STRATEGY OF ECOLOGICALLY BALANCED RESOURCE SAVING DEVELOPMENT OF THE REGION AS PART OF THE SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION OF UKRAINE'S REGIONS

Summary

The major trends and issues of strategic planning of regional development in Ukraine were studied in the article. It was determined that in the National Strategy for Regional Development until 2020 the issues of achieving sustainable development, reducing power consumption, improving levels of resource efficiency and innovation of economies of the regions, improving the ecological situation in the territories were given insufficient attention. The experience of leading countries in the sphere of regional resource-efficient development and promotion of energy-saving measures in the practice of business entities in order to create the necessary and sufficient prerequisites for effective solving problems of limited regional resources, improving the quality of life and reducing pollution was analyzed. The necessity of developing and implementing the strategies of the ecologically balanced resource saving development of the regions was substantiated. It will facilitate implementation of long-term goals and objectives of resource saving, improving resource efficiency and competitiveness of the regional economies as a whole. The priority areas of the strategies of ecologically balanced resource saving development of the regions of Ukraine were formed for the implementation of existing territorial potential of resource saving. The scheme of mutual solution and relationship of strategies for different management levels was developed. The place and role of strategies of ecologically balanced resource saving development in a multi-system of development strategies were determined in order to systematize activities and projects of resource saving, avoiding their duplication, rational use of funds allocated for the resource saving and also for improving its technical and economic results.

№ 5 2015, стор. 124 - 130

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

Л. А. Кулик

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

L. Kulyk

Ph.D. Student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Кулик Л. А. Стратегія екологічно збалансованого ресурсозберігаючого розвитку регіону як складова соціально-економічної модернізації регіонів України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 124–130.

Kulyk, L. (2015), “The strategy of ecologically balanced resource saving development of the region as part of the socio-economic modernization of Ukraine's regions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 124–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.