EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. М. Савчин

Назад

УДК: 330.33/36

Л. М. Савчин

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі вивчення досвіду зарубіжних міжнародних нафтових компаній (МНК) проаналізовано процес розробки довгострокових стратегій розвитку та інвестиційної діяльності компаній, виділено основні принципи їх побудови із застосуванням методик сценарного планування. У результаті аналізу виявлено, що можливості багатьох країн з розвитку нафтогазового сектору, тобто інвестування в інфраструктуру національних нафтогазових компаній, обмежені в основному з трьох основних причин: брак фінансових ресурсів для покриття витрат на пошук і освоєння родовищ для поповнення запасів, переважне поширення екстенсивних методів розвитку нафтогазового сектора і застосування застарілих неефективних технологій. Обгрунтовано, що методики інтегральної оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів на основі нечіткої логіки, нейромереж та факторного аналізу дають змогу істотно підвищити точність оцінюваних фінансових показників і можуть бути використані у вітчизняному нафтогазовому секторі для підвищення якості аналітичної роботи при оцінці ефективності інвестиційних проектів.

L. Savchyn

FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING INVESTMENT EFFICIENCY OF OIL AND GAS ENTERPRISES

Summary

The article examines the process of long-term strategies and investments developing at companies, the basic principles of their construction by use of scenario planning, that based on studying the experiences of foreign international oil companies (MNCs). The analysis revealed that many of the opportunities for the development of the oil and gas sector, that is investing in infrastructure of national oil and gas companies, are limited mainly for three main reasons: lack of financial resources to cover the cost of search and exploration of deposits, primary distribution of extensive methods of development oil and gas sector and the use of outdated inefficient technologies. Proved that techniques of integrated assessment of economic efficiency of investment projects based on fuzzy logic, neuronets and factor analysis allow to significantly improve the accuracy of estimation of financial performance and can be used in the domestic oil and gas sector to improve the quality of analytical work in the evaluation of investment projects.

№ 5 2015, стор. 114 - 119

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

Л. М. Савчин

асистент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

L. Savchyn

assistant of department of finance Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Савчин Л. М. Зарубіжний досвід підвищення ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 114–119.

Savchyn, L. (2015), “Foreign experience in increasing investment efficiency of oil and gas enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 114–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.