EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
А. Ю. Шахно, В. В. Буханець, О. О. Козлова

Назад

УДК: 330.3:378.091

А. Ю. Шахно, В. В. Буханець, О. О. Козлова

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано роль держави у підвищенні якості освіти та професійного навчання як фактора формування людського капіталу України. Досліджено проблеми формування та відтворення людського капіталу за рахунок професійної та вищої освіти, перенавчання та підвищення кваліфікації. Акцентовано увагу на необхідності активізації діяльності держави по створенню умов для безперервного навчання як запоруки підвищення конкурентоспроможності людського капіталу. Інвестування у формування людського капіталу визначається як інвестування в економічний розвиток.
Проаналізовано фінансування освіти з боку держави, динаміку показників вищих навчальних закладів, динаміку показників професійно-технічних закладів та потреби підприємств у працівниках за професійними групами. Даний аналіз дає можливість встановити ключову роль держави у підвищенні якості системи освіти та професійного навчання, що сприятиме розвитку людського капіталу як одного з найважливіших стратегічних факторів економічного зростання. Запропоновано заходи щодо удосконалення системи освіти та професійного навчання та формування високорозвиненого й продуктивного людського капіталу в Україні.

A. Shakhno, V. Bukhanets, O. Kozlova

STATE PARTICIPATION IN IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING QUALITY AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL FORMATION

Summary

The article grounds the state's participation in improving the quality of education and professional training as a factor of Ukraine's human capital formation, studies problems of forming and reproducing the human capital through professional training and higher education, retraining, professional development and emphasizes necessity of intensifying the state's activities on creating possibilities for continuous education as a condition of human capital competitiveness increase. Investment into human capital formation is determined as investment into economic development.
The article analyses the state financing of education, dynamics of higher educational institutions' indicators, professional technical schools and businesses' demands for employees according to professional groups. The analysis enables determining the key role of the state in improving the quality of education and professional training that will contribute to development of human capital as one of the most important strategic factors of economic growth. The article suggests steps to improve the system of education and professional training and to create highly developed and productive human capital in Ukraine.

№ 5 2015, стор. 97 - 103

Кількість переглядів: 1015

Відомості про авторів

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University"


В. В. Буханець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Bukhanets

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University"


О. О. Козлова

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

O. Kozlova

student, SIHE "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Шахно А. Ю., Буханець В. В., Козлова О. О. Роль держави в підвищенні якості освіти та професійного навчання як фактора формування людського капіталу України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 97–103.

Shakhno, A., Bukhanets, V. and Kozlova, O. (2015), “State participation in improving professional training quality as a factor of human capital formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 97–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.