EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ВИМОГИ ТА ОЦІНКА
Я. І. Цебро

Назад

УДК: 378.1: 339.137

Я. І. Цебро

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ВИМОГИ ТА ОЦІНКА

Анотація

Вибір Україною інноваційної моделі соціально-економічного розвитку обумовлює необхідність ефективного використання висококваліфікованої праці відповідно до потреб ринку, з одного боку, та до запитів людини — з іншого. У зв'язку з цим зростає актуальність і стратегічне значення наукових досліджень, спрямованих на визначення ефективних механізмів та шляхів підвищення конкурентоспроможності працівників, і особливо молодих спеціалістів, від праці яких значною мірою залежить майбутнє як окремих підприємств, так і країни в цілому. Для того, щоб визначити, які саме кроки потрібно здійснити для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців у статті визначено основні фактори її формування та метод оцінювання. Поряд з цим, автором наведено результати досліджень пріоритетів сучасного роботодавця при прийомі на роботу випускників вищих навчальних закладів.

Y. Tsebro

THE COMPETITIVENESS OF GRADUATE STUDENT: REQUIREMENTS AND EVALUATION

Summary

Selecting Ukraine innovative model of social-economic development is necessitates highly efficient use of labor according to market needs, on the one hand, and to the needs of people — on the other. In this regard, the relevance and strategic importance of research aimed at identifying effective mechanisms and ways to improve the competitiveness of workers, especially young professionals, from whose work depends largely on the future of individual companies and the country as a whole. In the article was identified the basic factors of its competitiveness formation and assessment method in order to determine what steps should be taken to increase the competitiveness of future professionals. In addition, the author presents the results of research priorities contemporary employer in hiring graduates.

№ 5 2015, стор. 91 - 93

Кількість переглядів: 302

Відомості про авторів

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Y. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

Як цитувати статтю

Цебро Я. І. Конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу: вимоги та оцінка. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 91–93.

Tsebro, Y. (2015), “The competitiveness of graduate student: requirements and evaluation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 91–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.