EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
М. М. Чеховська

Назад

УДК: 336.74: 351.746.1

М. М. Чеховська

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкриваються негативні аспекти рефінансування Національним банком України комерційних банків, що пов'язані із неповерненням кредитів. Аналізується іноземний досвід підтримки ліквідності комерційних банків центробанком країни, особливо під час масштабних фінансово-економічних криз.
Зазначається, що донедавна відомості щодо рефінансування банків були недоступні для широкого загалу, лише на початку 2015 року було реалізовано право щодо оприлюднення інформації стосовно елементів системи рефінансування, зокрема відомості щодо наданих Національним банком України банкам кредитів на строк більше 30 календарних днів.
Автором прогнозується підвищена увага суспільства до прихованих аспектів підтримки переважно комерційних банків з боку Національного банку України державними фінансовими ресурсами. Наголошується, що має бути вироблений прозорий механізм як рефінансування банків, так і його мети та кінцевого результату, тобто факту повернення кредитів.
Серед напрямів запобігання неповерненню кредитів рефінансування автор пропонує: розкриття Національним банком інформації щодо цільового використання банками кредитів, отриманих під рефінансування та розкриття критеріїв рефінансування; встановлення механізму контролю за використанням наданих фінансових ресурсів; прозорість як у процесі прийняття рішення про рефінансування, так і про факти невиконання банками своїх зобов'язань; обов'язкове звітування керівництва Національного банку України про факти неповернення наданих коштів та заходи, що були ними вжиті щодо повернення кредитів; встановлення персональної відповідальності особи, що приймає рішення щодо рефінансування банку на законодавчому рівні; нагляд з боку Державної служби фінансового моніторингу України за станом та строками повернення коштів; у разі нанесення збитків державі встановлення кримінальної відповідальності для особи чи групи осіб, що прийняли позитивне для банка рішення про рефінансування.

M. Chekhovska

REFUNDING OF BANKS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM AS A THREAT ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The negative aspects of refunding of Ukraine of commercial banks which are related to the failure to return of credits the National bank open up in the article. Foreign experience of support of liquidity of commercial banks is analysed Central Bank of country, especially during scale finance crises.
Marked, that till recently information in relation to refunding of banks was inaccessible for wide public, only at the beginning of 2015 year a right was realized in relation to making of information public on the elements of the system of refunding, in particular information in relation to given the National bank of Ukraine the jars of credits on a term more than 30 calendar days.
An author is forecast enhanceable attention of company to the hidden aspects of support of mainly commercial banks from the side of the National bank of Ukraine by state financial resources. It is marked that must be mine-out transparent mechanism of both refunding of banks and his purpose and end-point, that to the fact of returning of credits.
Among directions of prevention of failure to return of credits of refunding an author offers: opening of information the National bank on the having a special purpose use by the jars of credits, got under refunding and opening of criteria of refunding; establishment of control mechanism is after the use of the given financial resources; transparency is both in the process of decision-making about refunding and about the facts of non-fulfillment by the jars of the obligations; obligatory accounting of guidance of the National bank of Ukraine about the facts of failure to return the given money and measures which were used by them in relation to returning of credits; establishment of the personal responsibility of person which makes decision in relation to refunding of bank at legislative level; a supervision from the side of Government service of the financial monitoring of Ukraine is after the state and terms of returning of money; in the case of causing of losses the state of establishment of criminal responsibility facial or group of persons which accepted positive for jar of decision about refunding.

№ 5 2015, стор. 67 - 70

Кількість переглядів: 803

Відомості про авторів

М. М. Чеховська

д. е. н., доцент

M. Chekhovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Як цитувати статтю

Чеховська М. М. Рефінансування банків в умовах трансформації економічної системи як загроза економічній безпеці України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 67–70.

Chekhovska, M. (2015), “Refunding of banks in the conditions of transformation of the economic system as a threat economic security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.