EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Н. О. Бугай

Назад

УДК: 657.6(477)

Н. О. Бугай

ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

В умовах ринкових відносин питання, що пов'язані з сучасним станом аудиту в Україні, існуючими проблемами та пошуку шляхів їх подолання, удосконаленням і подальшим розвитком цієї сфери діяльності та самої професії аудитора, стали предметом глибокого економічного дослідження.
Аудит не перестає бути незалежною самостійною формою контролю. Будучи незалежною, аудиторська діяльність сприяє не тільки поліпшенню всієї роботи кожного економічного суб'єкта, захищає права його власників, але й стоїть на стражі інтересів держави, дотримання законів і нормативних актів. Звідси виявленню та вирішенню проблем, здатних перешкодити повноцінному розвитку та становленню аудиту в нашій країні, повинно приділятись достатньо уваги.
У статті наведено певні сучасні моменти аудиторської діяльності станом на сьогоднішній день в Україні, висвітлено основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру, що існують як в професійній роботі фахівця-аудитора, так і взагалі в цій сфері діяльності, а також визначено необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів як самого процесу аудиту взагалі, так і професії аудитора зокрема.

N. Bugay

ORGANIZATION, REGULATION AND MAIN PROBLEMS OF UKRAINE AUDIT ACTIVITY IN

Summary

In terms of market relations issues associated with the current state audit in Ukraine, existing problems and find ways to overcome them, improvement and further development of the scope of the audit profession and became a subject of deep economic research.
The audit did not cease to be an independent self-control form. Being independent auditing not only promotes the improvement of the work every business, protects the rights of its owners, but also stands on guard state interests, compliance with laws and regulations. Hence the identification and resolution of problems that can prevent the full development and establishment of audit in our country, should be given enough attention.
The article presents some modern aspects of audit activities as of today in Ukraine, highlighted major issues of theoretical and practical faced both in professional specialist auditor, and in general in this field and identified appropriate measures and ways to solution aimed on the development and efficiency of the results of both the audit process in general and the audit profession in particular.

№ 5 2015, стор. 59 - 61

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

N. Bugay

PhD, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Бугай Н. О. Організація, регулювання та основні проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 59–61.

Bugay, N. (2015), “Organization, regulation and main problems of Ukraine audit activity in”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 59–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.