EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНУ ОСНОВУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Г. Є. Павлова

Назад

УДК: 338.432

Г. Є. Павлова

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНУ ОСНОВУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Перехід аграрного сектора економіки України на інноваційну основу повинен відбуватися з урахуванням особливостей аграрного сектору, насамперед галузевих. Аграрний сектор — особлива галузь матеріального виробництва і специфічний вид бізнесу, оскільки воно, перш за все, знаходиться у об'єктивній залежності від багатьох природно-кліматичних явищ: кількості опадів, що випадають в середньому за рік, тривалості вегетаційного періоду рослин, рівня сонячної радіації, непередбачених стихійних лих. Крім цього, аграрний сектор України розташовано на величезній території, яка характеризується неоднаковими кліматичними параметрами, різним родючістю землі як основного засобу виробництва, різним рівнем розвитку виробничої та соціальної структури, різним кадровим потенціалом та тощо.
Умови для інноваційної конкуренції в агробізнесі повинні бути створені не тільки на макрорівні, але й на рівні окремих товаровиробників, шляхом еволюційного відбору керівників-новаторів. У сучасних умовах ефективний керівник повинен не тільки спиратися на свої знання, вміння і досвід, а й бути сприйнятливим до передового досвіду роботи інших господарств, до останніх досягнень і рекомендацій аграрної та економічної науки. Постійне впровадження результатів науково-технічного прогресу є одним з основних резервів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на рівні окремих товаровиробників. Однак слід зазначити, що впровадження інновацій у виробництво можливо за наявності двох основних умов: бажання і вміння впроваджувати. У зв'язку з цим пропонується наступна схема руху інновацій у сільськогосподарське виробництво в сучасних умовах.

G. Pavlova

FEATURES TRANSITION AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE ON THE BASIS OF MANAGEMENT INNOVATION

Summary

The rise of efficiency at this stage is associated with the introduction of industrial technology frees engaged in production as defined in the order of more defining further reduction and degradation of the rural population (30% of residents of Ukraine), given the fact that the urban proportion of the population is losing time with collapse of the speculative economy and expand the international division of labor. At the same time functioning as a disadvantaged social sector agribusiness not objectively able to realize high profitability, and this — loss of motive power and attractiveness. It follows the predicted step — maximum insulation system links with rural populations, TB social and economic spheres are broken, and thus disappears one of the principles state that leads to the next gap — between business and government.
Go agricultural sector Ukraine on the basis of innovation should be based on characteristics of the agricultural sector, especially industry. The agricultural sector — a special branch of material production and a specific type of business as it is, above all, is the objective depends on many climatic phenomena: the amount of precipitation in an average year, the length of the growing season of plants of solar radiation , unforeseen disasters. In addition, the agricultural sector of Ukraine is located in the vast territory, which is characterized by unequal climatic parameters, different fertility of the land as the main means of production, different levels of industrial and social structure, human resources and various others.
Conditions for agribusiness innovation competition should be created not only at the macro level, but also at the level of individual producers, through evolutionary selection of leaders and innovators. In modern conditions effective leader must not only rely on their knowledge, skills and experience, but also to be receptive to the best practices of other economies, the latest achievements and recommendations of Agricultural and economics. Continuous implementation of scientific and technological progress is a major reserves to increase the efficiency of agricultural production at the level of individual producers. Note, however, that innovation in production if there are two basic conditions: the willingness and ability to implement. In this regard, we propose the following plan of the innovations in agricultural production in modern conditions
This scheme should be a component of the overall agribusiness innovation system that provides dynamic innovation process. The main incentive for innovation, according to the proposed scheme, formed just a socio-cultural environment, the system of informal institutions prevailing in the society as a result of evolutionary historical traditions and regulatory influences through the educational process.

№ 5 2015, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 840

Відомості про авторів

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Павлова Г. Є. Особливості переходу аграрного сектора національної економіки України на інноваційну основу господарювання . Економіка та держава. 2015. № 5. С. 47–50.

Pavlova, G. (2015), “Features transition agrarian sector of economy of Ukraine on the basis of management innovation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.