EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.778.56

А. М. Кошева

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена вивченню окремих аспектів державного регулювання сегментуванням ринку житла. За сімнадцять років незалежності України вітчизняний ринок житла недосконало сегментований оскільки в основному орієнтований на платоспроможний попит тільки заможних громадян. Причина такого стану справ бачиться у недосконалості державно-управлінських механізмів, інструментів, засобів впливу на розвиток процесів та результатів щодо збалансованості попиту і пропозиції в цій сфері за умов специфічної вітчизняної трансформаційної економіки.
Згідно з цим авторка пропонує описову модель аналізу стану та виявлення перспективних шляхів подальшого вдосконалення ролі держави в сегментуванні ринку житла.

The article is devoted to the investigation of separate aspects of the state regulation of habitation"s market segmentation. Domestic habitation"s market was improperly segmented for seventeen years of Ukraine"s independence, because it was mainly oriented on the solvent demand only of rich people. The reason of such circumstances is the imperfection of state mechanisms, instruments and means of influence on the development of processes and results concerning demand"s and supply"s equilibration in this sphere taking into account specific domestic transformational economy. In conclusion, the author suggests the descriptive model concerning the state"s and identification"s analysis of perspective ways of further improvement the role of the state in habitation"s market segmentation.

№ 2 2009, стор. 98 - 102

Кількість переглядів: 902

Відомості про авторів

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.