EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Г. Г. Старостенко, Н. П. Мацелюх, А. В. Сурженко

Назад

УДК: 336.221.4

Г. Г. Старостенко, Н. П. Мацелюх, А. В. Сурженко

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті систематизовано підходи до оподаткування банківської діяльності в країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід та механізми податкового регулювання банків та проведено аналогію з вітчизняною практикою. На шляху податкових реформ, спрямованих на розвиток ринкового середовища, одним з важливих джерел податкових надходжень кожної країни є банківський сегмент фінансового сектору. Доведено, що ефективне оподаткування банків в усіх країнах здійснюється на загальних принципах, а саме: обов'язковість; пропорційність; рівність; соціальна справедливість; обгрунтованість, доступність та фіскальна достатність. Виконання та імплементація норм та принципів міжнародного податкового досвіду є одним з ключових факторів ефективності податкової політики.

H. Starostenko, N. Matselukh, A. Surzhenko

GLOBAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE THE TAXATION OF BANKING

Summary

In the paper systemized the approaches of the taxation banking activities in countries with developed market economies and Ukraine. The foreign experience and mechanisms of tax regulation of banks and made an analogy with domestic practice are analyzed. An important source of tax revenue each country is banking segment of the financial sector on the way of tax reforms, aimed at developing market environment. It is proved that the effective taxation of banks in all countries carried on general principles, such as binding, proportionality; equality; social justice; validity, availability and adequacy of fiscal. Execution and implementation of norms and principles of international tax experience is a key factor of the efficiency of tax policy.

№ 5 2015, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

Г. Г. Старостенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

H. Starostenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin


Н. П. Мацелюх

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

N. Matselukh

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Economics, Associated Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin


А. В. Сурженко

студент факультету фінансів та банківської справи, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

A. Surzhenko

student of Finance and Banking Faculty, National State Tax University of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Старостенко Г. Г., Мацелюх Н. П., Сурженко А. В. Світовий досвід та вітчизняна практика оподаткування банківської діяльності. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 28–32.

Starostenko, H., Matselukh, N. and Surzhenko, A. (2015), “Global experience and national practice the taxation of banking”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.