EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Т. А. Заяць, В. Л. Жаховська, О. І. Дяконенко

Назад

УДК: 334

Т. А. Заяць, В. Л. Жаховська, О. І. Дяконенко

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан публічно-приватного партнерства в Україні та встановлено основні обмеження, що перешкоджають його розвитку (нормативно-правові, інституційні, інфраструктурні, кадрові, обмеження щодо інформаційного та методологічного забезпечення, недостатнє гарантування виконання взаємних зобов'язань між суб'єктами ППП). Визначено специфіку формування та реалізації проектів ППП за світовим досвідом. З'ясовано, що високорозвинуті країни, зі значною величиною ВВП на душу населення, впроваджують ці проекти переважно у соціальну сферу, а країни з нижчим рівнем розвитку — в будівництво автошляхів, розвиток транспорту та ЖКГ.
З метою модернізації механізму публічно-приватного партнерства в Україні запропоновано пріоритетні напрями реалізації проектів розвитку та обгрунтовано відповідні заходи на регіональному та місцевому рівнях. Розроблено пропозиції зі спрощення процедури погодження та підготовки проектів ППП.

T. Zayats, V. Zhakhovs'ka, O. Dyakonenko

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE: MAIN RESTRICTIONS AND DEVELOPMENT TRENDS

Summary

The current state of public-private partnership in Ukraine and the main constraints that hinder its development (legal, institutional, infrastructure, personnel, informational constraints and methodological support, insufficient to guarantee the fulfillment of mutual obligations between subjects РРР). The specificity of the formation and implementation of PPP projects by international experience were investigated. It was found that highly developed countries with significant value of GDP per capita, implementing these projects mainly in the social sphere, and countries with lower development — in the construction of roads, development of transport and housing.
In order to modernize the mechanism of public-private partnership in Ukraine suggested priority areas of development projects and measures at the regional and local levels. The proposals to simplify procedures for approval and preparation of PPP projects.

№ 5 2015, стор. 6 - 10

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

Т. А. Заяць

д. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

T. Zayats

Ph.D., Professor, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv


В. Л. Жаховська

к. е. н., ст. н. с., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

V. Zhakhovs'ka

Ph.D., Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv


О. І. Дяконенко

к. е. н., н. с., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

O. Dyakonenko

Ph.D., Research associate, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Заяць Т. А., Жаховська В. Л., Дяконенко О. І. Публічно-приватне партнерство в Україні: основні обмеження та напрями розвитку. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 6–10.

Zayats, T., Zhakhovs'ka, V. and Dyakonenko, O. (2015), “Public-private partnership in Ukraine: main restrictions and development trends”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.