EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
О. П. Зоря, О. А. Лагода

Назад

УДК: 657. 6

О. П. Зоря, О. А. Лагода

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті розглянуто організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Поширення ринкових відносин та процес інтеграції України у світове співтовариство зумовлюють потребу у корінному перегляді традиційних поглядів на проблеми економічного розвитку. Це повною мірою стосується банківської сфери, удосконалення банківського та валютного законодавства, оскільки ринкова трансформація вітчизняної економіки відбувається паралельно із процесом забезпечення оптимального функціонування вітчизняних банків на якісно новій основі. Через банківську систему проходить великий обсяг розрахунків і платежів підприємств та населення як у національній, так і в іноземній валютах. Банки мобілізують тимчасово вільні ресурси суб'єктів господарської діяльності, нагромадження і доходи фізичних осіб, перетворюючи їх в активно працюючий капітал, а також надають широкий спектр різноманітних банківських послуг. Складність ведення банківського бізнесу потребує великої за обсягом інформації про наявні тенденції та перспективи його удосконалення. Така інформація формується завдяки добре опрацьованим механізмам системи банківського обліку, реформованої на засадах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У процесі реформування особливо суттєвих змін зазнала методика обліку операцій в іноземній валюті.

O. Zorya, О. Lagoda

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF TRANSACTIONS OF PURCHASE AND SALE OF NON-CASH FOREIGN CURRENCY ON THE INTERBANK CURRENCY MARKET

Summary

The article deals with the organization of accounting of transactions of purchase and sale of non-cash foreign currency on the interbank currency market. The spread of market relations and the process of integration of Ukraine into the world community to determine the need for radical revision of traditional views on the problems of economic development. This fully applies to the banking sector, improving banking and currency legislation, because the market transformation of the domestic economy is in parallel with the process of ensuring optimal functioning of domestic banks on a qualitatively new basis. Through the banking system is undergoing a large amount of calculations and payments of enterprises and population, both in national and in foreign currencies. Banks mobilize available resources of the subjects of economic activity, savings and income of individuals, turning them into active capital, as well as provide a wide range of banking services. The complexity of the banking business requires a large amount of information about current trends and prospects of its improvement. Such information is formed through well-developed mechanisms of Bank account, reformed on the basis of international accounting standards and financial reporting. In the process of reform is particularly significant has changed the method of accounting for transactions in foreign currency.

№ 4 2015, стор. 117 - 119

Кількість переглядів: 803

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya


О. А. Лагода

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Lagoda

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Лагода О. А. Організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 117–119.

Zorya, O. and Lagoda, О. (2015), “Organization of accounting of transactions of purchase and sale of non-cash foreign currency on the interbank currency market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 117–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.