EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ
Р. В. Пікус, К. О. Бражко

Назад

УДК: 368.911.4

Р. В. Пікус, К. О. Бражко

МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена аналізу функціонування фінансів домогосподарств як самостійних суб'єктів ринкової економіки та висвітленню форм трансформації заощаджень населення в інвестиції.
Досвід функціонування домогосподарств в умовах становлення ринкових відносин в Україні свідчить про наявність проблемних аспектів щодо формування фінансових ресурсів та їх подальшого залучення до інвестиційних процесів, зокрема в розрізі оптимізації структури витрат, забезпечення належного рівня доходів, використання в повному обсязі всього спектру інвестиційних інструментів.
Окрему увагу приділено страхуванню життя, як формі індивідуального інвестування. В умовах недостатнього розвитку вітчизняного ринку страхування життя, автори статті досліджують можливість використання в Україні зарубіжного досвіду активізації індивідуального інвестування шляхом запровадження на законодавчому рівні інвестиційного страхування життя.
Інвестиційне страхування (unit-linked) є різновидом накопичувального страхування життя і передбачає укладення договорів, виплати за якими (повністю або частково) залежать від результатів інвестування внесків страхувальника.
За полісами unit-linked інвестиційний ризик, який в традиційних страхових продуктах бере на себе страховик, несе страхувальник. Проте такі поліси є дуже привабливими як довгострокові інвестиції, оскільки коливання дохідності, зумовленої кон'юнктурою ринку, згладжується упродовж тривалого періоду часу, і в кінцевому підсумку забезпечує більш високий інвестиційний прибуток.
За поточних умов розвитку українського фондового ринку та з огляду на низький рівень доходів населення очікувати стрімкого розвитку інвестиційного страхування в Україні не варто, проте його запровадження має забезпечити підвалини для додаткового економічного зростання в період стабілізації ситуації в країні.

R. Pikus, K. Brazhko

LIFE INSURANCE ROLE IN THE TRANSFORMATION OF INDIVIDUAL SAVINGS INTO INVESTMENT

Summary

In the article is analyzed the household's as independent subject of the market economy finances functioning and are elucidated forms of transformation of savings into investments.
The experience of households in market terms of Ukraine indicates the presence of problem areas concerning the formation of financial resources and their further involvement in investment process, particularly in the context of optimization of the cost structure, ensuring an adequate income level, using the full range of investment instruments.
Special attention is paid to life insurance as a form of personal investment. In the conditions of the domestic life insurance market low development, the authors examine the possibility of using foreign experience of intensification of individual investment by implementing unit-linked insurance in Ukraine legislatively.
Investment insurance (unit-linked) is a type of endowment life insurance that provides concluding agreements, payments of which (fully or partially) are dependent on the performance results of the insureds' contributions.
For unit-linked policies investment risk, which traditionally assumes insurer is taken on by insured. However, such policies are very interesting as long-term investments as yield fluctuations caused by market conditions smooth over a long time period and eventually provide a higher investment income.
At current Ukrainian stock market conditions and given low level of income it isn't worth expecting rapid development of investment insurance in Ukraine, but its implementation should provide the foundation for further growth in the stabilization period.

№ 4 2015, стор. 111 - 116

Кількість переглядів: 1001

Відомості про авторів

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

R. Pikus

PhD in Economics, Professor, Head of Department of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv


К. О. Бражко

студент ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

K. Brazhko

Student of Deparment of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Пікус Р. В., Бражко К. О. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 111–116.

Pikus, R. and Brazhko, K. (2015), “Life insurance role in the transformation of individual savings into investment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 111–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.