EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Наконечна

Назад

УДК: 338.2:330.32:001

О. С. Наконечна

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті на основі узагальнених теоретичних положень теорії інвестування щодо умов забезпечення стійкості економічного зростання як одного з важливих важелів ефективного функціонування підприємств, виявлено потребу в дослідженні інноваційно-інвестиційної діяльності з позиції її управління в довгостроковій перспективі. Але недостатній обсяг державного фінансування інноваційних проектів та продуктів, нестача власних ресурсів, низький рівень інвестиційної активності вітчизняних та зарубіжних інвесторів, прогалини у податковому законодавстві, відсутність мотивації до впровадження та реалізації науково-дослідних інновацій, слабкі взаємозв'язки науки та сфери виробництва являються стримуючими факторами інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Враховуючи проблематику даного дослідження визначено необхідність удосконалення процесу формування та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємств, яка повинна мати комплексність, цільову спрямованість, безперервність та містити чіткий напрям розвитку в довгостроковій перспективі. Тому запропоновані наукові положення щодо формування та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємств, які враховують принципи проблемно-орієнтованого підходу надають можливість реалізувати стратегічні плани в умовах динамічного коливання виробничо-економічної системи.

О. Nakonechna

"FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND INVESTMENT STRATEGY OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT"

Summary

In the article on the basis of generalized assumptions of the investment theory as for the conditions of sustainable economic growth ensuring as one of the important levers of effective enterprises functioning, is revealed the need for the research of innovation and investment activity from the sight of its long term management. But the insufficient volume of state financing of innovation projects and products, lack of own resources, low investment activity of domestic and foreign investors, gaps in the tax laws, lack of motivation for the introduction and implementation of scientific and research innovation, weak relationships between science and the production area are the constraints for innovation and investment activity. Taking into account the problems of this study is defined the need to improve the process of formation and implementation of innovation and investment enterprises development strategies that must contain the complexity, target orientation, continuity and contain the clear direction of the long term development. Therefore, the proposed scientific provisions on the formation and implementing of innovation and investment strategy of sustainable enterprise development that take into account the principles of problem-oriented approach, provide an opportunity to implement strategic plans in conditions of dynamic fluctuations of production and economic system.

№ 4 2015, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 600

Відомості про авторів

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

О. Nakonechna

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

Як цитувати статтю

Наконечна О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 48–51.

Nakonechna, О. (2015), “"formation and implementation of innovation and investment strategy of sustainable enterprise development"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 48–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.