EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
В. В. Паславська, Л. Г. Квасній

Назад

УДК: 338.48 (47)

В. В. Паславська, Л. Г. Квасній

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Туристична галузь є однією з базових галузей світової економіки та напрямом у світовій індустрії, найприбутковішим сектором національної економіки багатьох високорозвинутих держав. Її функціонування пов'язане з різними галузями народного господарства і тому безпосередньо впливає на рівень життя громадян країни. Досліджено основні міжнародні інституції та їх роль у сфері екологізації туристичних послуг. Виокремлено завдання у сфері екологізації.
Охарактеризовано екологічні види туризму. Наведено проблеми та перспективи організації екологічних видів туризму в Україні. Доведено, що туризм сприяє впровадженню і застосуванню передових технологій, викликає активізацію світового ринку товарів і послуг, сприяє інвестуванню коштів у різні сфери виробництва, допомагає вирішувати проблеми зайнятості та оздоровлення населення.
Встановлено, що з урахуванням наявних у Карпатському регіоні природного, економічного, наукового і технічного потенціалу, а також його історичних і географічних особливостей, стратегічна мета перспективного розвитку регіонів України полягає в тому, щоб на основі оптимального використання природних, матеріально-технічних, трудових та інтелектуальних ресурсів створити ефективну систему промислового туризму, яка забезпечить матеріальний добробут населення і екологічну безпеку в регіоні.
Міжнародний досвід показав, що підвищена зацікавленість туристів до промислових об'єктів вимагає, перш за все, вивчення екологічної та техногенної ситуації території регіонів, гарантування безпеки туристів. У статті акцентована увага на удосконаленні процесу екологізації туристичних послуг і поглибленні міжнародного співробітництва в галузі екологізації туризму.

V. Paslawska, L. Kvasniy

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE OF ECOLOGICAL TOURISM SERVICES

Summary

The tourism industry is one of the basic sectors of the world economy and direction in the global industry, the most profitable sector of the national economy of many developed countries. Its functioning connected with various branches of the national economy and therefore directly affects the quality of life of citizens.
The main international institutions and their role in the greening of tourism services. Selected problems in the field of greening.
Characterized ecological tourism, the above problems and prospects of eco-tourism in Ukraine. It is proved that tourism contributes to the introduction and application of advanced technologies, calls for the intensification of the global market of goods and services, promotes investment in different spheres of production, helps to solve the problem of employment and the recovery of the population.
It is established that, taking into account existing in the Carpathian region of natural, economic, scientific and technical potential, as well as its historical and geographical features, the strategic goal of long-term development of regions of Ukraine is that based on the optimal use of natural, material and technical, human and intellectual resources to create an effective system of industrial tourism, which will provide for the material welfare and environmental security in the region.
International experience has shown that the increased interest of tourists to industrial facilities requires, first of all, the study of ecological and environmental situation in the regions, ensuring the safety of tourists. The article focused on the fact that it is to improve the process of greening of tourism services and deepening international cooperation in the field of sustainable tourism.

№ 4 2015, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

В. В. Паславська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ІППТ НУ "Львівська політехніка, м. Дрогобич

V. Paslawska

PhD, associate Professor of international Economics, IРPТ NU "Lviv Polytechnic", Drohobych


Л. Г. Квасній

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Василя Стефаника, м. Дрогобич

L. Kvasniy

PhD, associate Professor of theoretical and applied Economics, Drohobych state pedagogical University named after Vasyl Stefanyk, Drohobych

Як цитувати статтю

Паславська В. В., Квасній Л. Г. Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 40–43.

Paslawska, V. and Kvasniy, L. (2015), “International cooperation in the sphere of ecological tourism services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.