EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Божкова, О. М. Дериколенко

Назад

УДК: 330.3

В. В. Божкова, О. М. Дериколенко

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано визначення господарського механізму венчурної діяльності, яке враховує його особливості, дозволяє глибше розуміти сутність цього механізму та відмежовувати його від інших господарських механізмів.
Наведено основні складові аналізованого механізму, до яких віднесено: економічний механізм (у т.ч. фінансовий і зовнішньоекономічний), організаційний механізм (у т.ч. соціальний і правовий), мотиваційний механізм (у т.ч. мотивації підприємництва і науково-технічного розвитку). Надано визначення складових господарського механізму. Деталізовано основні структурні елементи господарського механізму венчурної діяльності промислових підприємств в Україні, відповідно до виокремлених складових.
Поглиблені авторами статті методологічні засади венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств дозволяють формалізувати процеси удосконалення (впровадження — для початківців) господарського механізму для підприємств-інноваторів у сучасних умовах.

V. Bozkhova, O. Derykolenko

THE ECONOMIC MECHANISM OF VENTURE ACTIVITIES ON DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

Proposes the economic mechanism of venture capital definition, which takes into account its features, allows a deeper understanding of the essence of this mechanism and distinguish it from other economic mechanisms.
Shows the basic components of the analyzed mechanism, which include: economic mechanism (including financial and foreign economic activity), institutional mechanism (including social and legal), motivational mechanism (including motivation of entrepreneurship and scientific-technical development). Provided by defining components of the economic mechanism. Detailed basic structural elements of the economic mechanism of venture activities on industrial enterprises in Ukraine, according to the distinguished components.
In-depth by the articles authors methodological principles of venture activities on domestic industrial enterprises allow to formalize the process of improvement (introduction — for beginners) the economic mechanism for enterprises innovators in modern conditions.

№ 4 2015, стор. 20 - 23

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

В. В. Божкова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

V. Bozkhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing and Management o f Innovative Activities, Sumy State University, Sumy


О. М. Дериколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванння, Сумський державний університет, м. Суми

O. Derykolenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Божкова В. В., Дериколенко О. М. Господарський механізм венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 20–23.

Bozkhova, V. and Derykolenko, O. (2015), “The economic mechanism of venture activities on domestic industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 20–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.