EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АВАНГАРДНА ЕКОНОМІКА У ПРИЗМІ ХОЛІСТИЧНОГО АВТОПОЕЗІСУ
В. В. Білоцерківець

Назад

УДК: 330.1

В. В. Білоцерківець

АВАНГАРДНА ЕКОНОМІКА У ПРИЗМІ ХОЛІСТИЧНОГО АВТОПОЕЗІСУ

Анотація

У статті розглядаються методологічні засади дослідження явищ, властивих авангардній економіці. Виокремлено та проаналізовано альтернативні підходи до розуміння процесів та явищ, притаманних сучасній економіці. Показано переваги, перспективи та суперечності ортодоксальної системної методології стосовно дослідження феноменів, атрибутами яких є перманентна стохастичність трансформацій, поєднання хаотичності та впорядкованості в розвитку, делінеаризація руху, тенденції об'єктної дифузії тощо. Розкрито особливості тотально-холістичного та модельно-холістичного підходів, окреслено межі їх застосування. Обгрунтовано цілісний, самоорганізаційний, саморекурентний та самореферентний характер авангардної економіки. Надано пропозиції щодо дослідження явищ новітньої, авангардної економіки на платформі методу холістичного автопоезісу.

V. Bilotserkivets

VANGUARD ECONOMY THROUGH THE PRISM OF HOLISTIC AUTOPOIESIS

Summary

In the article examines the methodological principles of research of the phenomena peculiar to the vanguard economy. The paper analyzes the alternative conceptions understanding of processes and phenomena of the modern economy. Examined advantages, prospects and contradictions of orthodox system methodology in relation to research of the phenomena, the attributes of that is a permanent stochastic of transformations, combination of chaotic and efficiency in development, un-lines of motion, tendency of objective diffusion. Exposed the feature of total-holistic and model-holistic method, the limits of their application are outlined. Reasonable is the integral, self-organization, self-recurrent and self-referent character of vanguard economy. Suggestions are given in relation to research of the phenomena of the newest, vanguard economy on the platform of method of holistic autopoiesis.

№ 4 2015, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Білоцерківець В. В. Авангардна економіка у призмі холістичного автопоезісу. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 15–19.

Bilotserkivets, V. (2015), “Vanguard economy through the prism of holistic autopoiesis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.