EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Ю. М. Барський

Назад

УДК: 330.15:338.27

Ю. М. Барський

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Охарактеризовано особливості розвитку сфери природокористування. Розглянуто методологічні аспекти економіко-статистичного аналізу розвитку сфери природокористування. Розглянуто методологічні засади та шляхи вдосконалення методичного забезпечення регіональної статистки сфери природокористування. Проведено аналіз основних тенденцій розвитку сфери природокористування в Україні. Виявлено, що статистичний аналіз розвитку сфери природокористування є важливим складовим елементом національного господарського комплексу, адже забезпечує імплементацію господарського використання природних ресурсів та охорони довкілля в чинник соціально-економічного піднесення. З'ясовано, що раціоналізація статистики природокористування передбачає розгляд природних процесів і виробничої діяльності як єдиної біоекономічної системи. Істотне погіршення якості навколишнього середовища, яке значною мірою зумовлене зростанням масштабів антропогенного впливу, зумовило потребу формування статистики природокористування, дані якої мають забезпечити об'єктивне уявлення про обсяги природних ресурсів, якість навколишнього середовища, інтенсивність та напрями техногенного навантаження на природу.

Yu. Barskyi

THE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF NATURAL RESOURCES OF REGIONS OF UKRAINE

Summary

The features of environmental management described. The methodological aspects of economic and statistical analysis of environmental management are considered. The methodological principles and ways of improving methods of regional statistics aggregated environmental management are considered. The analysis of major trends in the development of environmental management in Ukraine are conducted. Found that the statistical analysis of environmental management is an important component of the national economic complex, because implementation provides economic use of natural resources and environmental factor in socio-economic growth. It was found that the rationalization of nature statistics include consideration of natural processes and production activities as a single bioeconomichal system. Significant deterioration of the environment, which is largely of scale anthropogenic influence, necessitated statistic of nature, the data which should ensure fair view of the amounts of natural resources, environmental quality, intensity and direction of anthropogenic impact on nature.

№ 4 2015, стор. 11 - 14

Кількість переглядів: 1232

Відомості про авторів

Ю. М. Барський

д. е. н., професор, професор кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Yu. Barskyi

Ph.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Барський Ю. М. Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 11–14.

Barskyi, Yu. (2015), “The economic and statistical analysis of natural resources of regions of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.